Przetarg 8308016 - „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi...

   
Analizuj Zamówienie 8308016
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-03
przedmiot ogłoszenia
„Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica, jako połączenie dróg wojewódzkich nr 830 i 826” Numer referencyjny: DZ
U.371.91.2021.rb
1. Zakres robót obejmuje: Przedmiotem inwestycji jest :„Budowa obwodnicy miasta Nałęczów ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica, jako połączenie dróg wojewódzkich nr 830 i 826” na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą i obiektami inżynierskimi.
2. Dla zapewnienia udogodnień dla osób NIEpełnosprawnych oraz osób starszych w opracowanej dokumentacji zostały przewidziane: na przejściach dla pieszych zastosowano zaniżenie krawężników oddzielających jezdnię od chodnika, na chodnikach przed przejściami dla pieszych zastosowano płyty chodnikowe ostrzegawcze szerokości 0,7m oraz wykonanie oświetlenia drogowego.
Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób NIEpełnosprawnych.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:„Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica, jako połączenie dróg wojewódzkich nr 830 i 826” 2. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje roboty następujących branż: 1) BRANŻA DROGOWA 2) BRANŻA GEOTECHNICZNA 3) BRANŻA INŻYNIERII RUCHU 4) BRANŻA INŻYNIERYJNO - KONSTRUKCYJNA 5) BRANŻA SANITARNA 6) BRANŻA ZIELEŃ 7) BRANŻA ELEKTRO ENERGETYCZNA 8) BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: — administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA, — z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentacji zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w SWZ. 5. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 6. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór – zał. A); 2) dowód wniesienia wadium; 3) oświadczenie, o którym mowa w pkt IX.2 SWZ; 4) zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X.4 SWZ (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie „Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” – Zał. B (jeżeli dotyczy); 5) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby; 6) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 Pzp. 8. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt XXVI.1 SWZ: ˗ wykonanie wykopów, przekopów kontrolnych i rowów, ˗ rozbiórka ogrodzeń, barier ochronnych, oznakowania pionowego, ˗ wykonanie korpusu drogi, ˗ wykonanie i zagęszczanie warstw konstrukcyjnych nasypów, ˗ wykonanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ˗ wykonanie warstw bitumicznych, ˗ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ˗ ustawienie barier, balustrad ochronnych, ˗ rozbiórka i ustawienie elementów ulic, ˗ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ˗ rozbiórka elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich, ˗ wykonanie zbrojenia elementów betonowych, ˗ wykonanie betonowania konstrukcji obiektów inżynierskich ˗ przebudowę i zabezpieczenie kabli elektrycznych, teletechnicznych i osłon kablowych, ˗ budowa drogowego oświetlenia ulicznego, ˗ przebudowę i zabezpieczenie kabli teletechnicznych i osłon kablowych ˗ przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej, ˗ wykonanie sprężania konstrukcji ˗ przebudowę przepompowni sieci wodociągowej (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 166-432694 z dnia 2021-08-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 września 2021 r. o godz. 09.30 na platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Powinno być:
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021 r. o godz. 09.30 na platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 09:30
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Telekomunikacja, Telefony
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, sieci zewnętrzne, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111000, 45111240, 45112000, 45112710, 45231000, 45231400, 45233000, 45252120, 45252126, 45310000, 45316110, 45317000, 45317300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się