Przetarg 6616130 - Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza Numer...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6616130 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-28
przedmiot ogłoszenia
Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza
Numer referencyjny: ZP.271.2.2019

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa wi
at rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza w miejscowościach: Boryszyn, Lubrza, Przełazy, Buczyna, Zagórze, Bucze. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45200000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 8.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia związanych z robotami budowlanymi. 9.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10.Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy będą realizować roboty związane w wykonywaniem konstrukcji wiat rekreacyjnych . Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi wyżej w okresie obowiązywania umowy przeprowadzi, w obecności kierownika budowy, wyrywkową kontrolę zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 4 do umowy. Za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5 tysięcy złotych. 11.Zadanie będzie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
branża Budowlana - obiekty, Tereny zielone
podbranża obiekty małogabarytowe, mała architektura
kody CPV 45000000, 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się