Przetarg 7901028 - Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi...

   
Analizuj Zamówienie 7901028 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 1
9 – Etap I
Numer referencyjny: ZDP-6-DZ/RPO-2/2020

1. Zakres zamówienia obejmuje:
• Budowę jednojezdniowej drogi powiatowej o długości ok. 0,6 km;
• Rozbudowę jednojezdniowych dróg powiatowych nr 1388R i nr 1409R na długości ok. 1,4 km;
• Rozbudowę dróg powiatowych i gminnych na odcinkach dowiązania w niezbędnym zakresie;
• Budowę trzech jednopoziomowych skrzyżowań typu rondo;
• Rozbudowę jednego skrzyżowania jednopoziomowego na skrzyżowanie skanalizowane;
• Przebudowę lub budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze;
• Budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych na długości ok. 3 km;
• Budowę ścieżek rowerowych na długości ok. 1,5 km;
• Budowę siedmiu zatok autobusowych w uzgodnionych lokalizacjach;
• Budowę oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń i instalacji zapewniających prawidłowe użytkowanie drogi;
• Budowę urządzeń ochrony środowiska (ogrodzenie drogi na długości ok. 0,3 km; płotki ochronno-naprowadzające na długości ok. 0,6 km);
• Budowę przepustów drogowych (pod zjazdami);
• Rozbiórkę istniejącego mostu zespolonego stalowo-żelbetowego na potoku Lubcza;
• Budowę nowego mostu na potoku Lubcza w km 1629,78;
• Przeniesienie kolidującej z inwestycją istniejącej kapliczki przydrożnej;
• Przebudowę i budowę układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym w tym:
- budowa i przebudowa rowów drogowych,
- budowa i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej,
- budowa odcinków rowów krytych,
- budowa i przebudowa wylotów kanalizacyjnych dla wód opadowo – roztopowych do cieków wodnych i rowów drogowych,
- budowa urządzeń oczyszczających wody opadowo – roztopowe przed wprowadzeniem do potoku Lubcza,
• Przebudowę istniejącej infrastruktury zewnętrznej kolidującej z budową drogi (sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazociągów);
• Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• Rozbiórkę urządzeń budowlanych i elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną inwestycją (m.in. elementy dróg, przepusty, ogrodzenia, fundamenty);
• Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wzmocnienie podłoża gruntowego, rozbiórki wiat przystankowych itp.

2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne w poniżej określonym zakresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wzmocnienia podłoża gruntowego w obrębie obiektu i dojazdów do obiektu mostowego na rzece Lubcza oraz zmiany sposobu posadowienia obiektu mostowego, przy której nie będzie konieczności prowadzenia prac w bezpośrednim zbliżeniu do linii napowietrznej wysokiego napięcia.
Wykonawca powinien przewidzieć zastosowanie technologii, która pozwoli uzyskać efekt wzmocnienia podłoża oraz posadowienia obiektu nie gorszy niż określono w dokumentacji projektowej i nie spowoduje ona zwiększenia kosztów inwestycji.

3. Wskutek wprowadzenia zmian dopuszcza się możliwość zmiany ostatecznej decyzji ZRID (będącej w posiadaniu Inwestora), jednakże wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany decyzji ZRID Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą wpłynąć na ostateczny termin realizacji inwestycji. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą wpłynąć na ostateczny termin realizacji inwestycji.
Wykonawca, który zaproponuje rozwiązanie równoważne wycenia to rozwiązanie w kosztorysie ofertowym.

4. Jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540413004-N-2021 z dnia: 2021-02-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.02.2021, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23.02.2021, godzina: 10:00,
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się