Przetarg 7754216 - Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ulicy...

   
Analizuj Zamówienie 7754216 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-14
przedmiot ogłoszenia
Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ulicy Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce ul. Główna 6
Numer referencyj
ny: RR.271.13.2020.II

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa klimatyzacji w budynkach:
1) Lokal Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach przy ulicy Długiej 53, 83-260 Kaliska - poddasze w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach oraz
2) filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce, ul. Główna 6, 83-260 Kaliska”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzacji, instalacji zasilania klimatyzatorów oraz rozbudowę instalacji odgromowej w budynkach wymienionych w ust. 1.
3. Całość prac należy wykonać zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi:
1) „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce, ul. Główna 6”- adres obiektu budowlanego- Cieciorka, ul. Głowna 6, 83-260 Cieciorka, działka nr 323/8 obręb Cieciorka, gm. Kaliska,
2) „Projekt instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów”, działka nr 323/8 obręb Cieciorka, gm. Kaliska, ul. Główna 6, 83-260 Cieciorka,
3) „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce, ul. Główna 6”- adres obiektu budowlanego- ul. Długa 53,
83-260 Kaliska, działka nr 288 obręb Kaliska, gm. Kaliska,
4) „Projekt instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów”, działka nr 288 obręb Kaliska, gm. Kaliska, ul. Długa 53, 83-260 Kaliska,
5) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla w/w zadania dla każdej z branż,
oraz wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi do tych przepisów, prawem ochrony środowiska, ustawą o odpadach, przepisami sanitarno – higienicznymi, z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami.
4. Zastosowane materiały muszą być nowe, wolne od jakichkolwiek wad materiałowych, konstrukcyjnych, czy wykonawczych.
5. Zakres zamówienia obejmuje także obsługę gwarancyjną i serwisową urządzeń wraz z instalacjami.
6. Prace budowlane powinny obejmować w szczególności:
1) przygotowanie stanowisk pracy służących realizacji Przedmiotu zamówienia,
2) wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacja techniczną,
3) po zakończeniu prac modernizacyjnych uporządkowanie terenu prac budowlanych i elektrycznych z doprowadzeniem podłoża do stanu możliwego do eksploatacji (wyrównanie, tynkowanie, malowanie z zachowaniem obowiązującej kolorystyki, sprzątanie itd.).
7. Zamawiający zastrzega sobie konieczność informowania przez Wykonawcę o przebiegu prac.
8. Po zakończeniu prac należy wykonać w szczególności pomiary:
1) rezystancji izolacji;
2) skuteczności ochrony przez pomiar impedancji pętli zwarcia.
Protokoły powyższych badań należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
9. Kierowanie i nadzorowanie robót mogą realizować wyłącznie osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) Dokumentacji technicznej składającej się z:
a) Projekt budowlano wykonawczy: „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce, ul. Główna 6”- adres obiektu budowlanego Cieciorka, ul. Głowna 6, 83-260 Cieciorka, działka nr 323/8 obręb Cieciorka, gm. Kaliska- załącznik nr 8 do SIWZ
wraz z:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Ogólna- załącznik nr 9 do SIWZ,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Szczegółowa- załącznik nr 10 do SIWZ,
b) „Projekt instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów”, działka nr 323/8 obręb Cieciorka, gm. Kaliska, ul. Główna 6, 83-260 Cieciorka- załącznik nr 11 do SIWZ,
wraz z:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- Branża energetyczna- załącznik nr 12 do SIWZ,
c) Projekt budowlano- wykonawczy: „Budowa klimatyzacji w budynku ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53 oraz filii ŚDS w Cieciorce, ul. Główna 6”- adres obiektu budowlanego ul. Długa 53, 83-260 Kaliska, działka nr 288 obręb Kaliska, gm. Kaliska- załącznik nr 13 do SIWZ,
wraz z:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Ogólna- załącznik nr 14 do SIWZ,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Szczegółowa- załącznik nr 15 do SIWZ,
d) „Projekt instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatorów”, działka nr 288 obręb Kaliska, gm. Kaliska, ul. Długa 53, 83-260 Kaliska- załącznik nr 16 do SIWZ,
wraz z:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- Branża energetyczna- załącznik nr 17 do SIWZ,
2) Przedmiar robót – branża sanitarna- budynek ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53- załącznik nr 18 do SIWZ,
3) Przedmiar robót – branża energetyczna- budynek ŚDS w Kaliskach przy ul. Długiej 53- załącznik nr 19 do SIWZ,
4) Przedmiar robót – branża sanitarna- budynek filii ŚDS w Cieciorce przy ul. Głównej 6- załącznik nr 20 do SIWZ,
5) Przedmiar robót – branża energetyczna- budynek filii ŚDS w Cieciorce przy ul. Głównej 6- załącznik nr 21 do SIWZ.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540201537-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Data zakończenia: 2020-11-30
W ogłoszeniu powinno być:
Data zakończenia: 2020-12-10
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża instalacje
kody CPV 45331220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się