Przetarg 8872684 - Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo ...

   
Analizuj Zamówienie 8872684
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa obiektu (dwukondygnacyjnego, pow. zabudowy: 1.216,29m2, pow. użytkowa: 2.039,81m2, kub
atura: 11.484,89m3), który pełnić będzie funkcje budynku użyteczności publicznej w zakresie sportowym, biurowym, rekreacyjnym oraz konferencyjnym. Teren na którym odbywać się będzie realizacja inwestycji znajduje się przy ul Książąt Pomorskich w Żukowie na dz. nr 280/72, 280/69 i 277/11.

ZP.271.8.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00146195/01 z dnia: 2022-05-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Przed zmianą:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczeniu z postępowania;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust 1 w pkt 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięga lub jeśli nie ma w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Po zmianie:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczeniu z postępowania;
3) Oświadczenie własne wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust 1 w pkt 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięga lub jeśli nie ma w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty sportowe, obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45111200, 45200000, 45223300, 45233000, 45300000, 45440000, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty sportowe , obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8875890 2022-05-18
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO SROKOWO Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictwa Nakomiady i Poganowo. 1) Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku podwójnej kancelarii leśnictwa Nakomiady i Poganowo wraz z niezbędną i...
8879327 2022-05-20
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY POLICE Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Przedmiotem...
8890617 2022-05-24
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO DRAWNO Budowa budynku biurowego - kancelarii wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu. - 2 części: Budowa kancelarii w leśnictwie Kołki oraz Pros...
8887962 2022-05-24
godz. 11:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE Rozbudowa budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Płocku w formule zaprojektuj i zbuduj. O/WA.D-3.2421.26.2022
8884150 2022-05-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIEDŹNA Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budyn...
8818818 2022-05-27
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE Odbudowa skrzydeł Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz wykonanie robót budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w podziale na 2 zadania. Nu...
8854158 2022-05-30
godz. 23:50
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczec...
8909195 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁUKÓW Rozbudowa budynku Szkoły Filialnej Turze Rogi Przedmiotem zamówienia jest budowa Rozbudowa Szkoły Filialnej Turze RogiRozbudowa budynku szkoły filialnej w miejscowości Turze Rogi, gmina Łuk...
8906054 2022-06-01
godz. 11:00
URZĄD GMINY I MIASTA ZAKOPANE Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem do warunków p. poż. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z decyzją nr 35/2021 pozwolenia na budowę Starosty Ta...
8906803 2022-06-20
godz. 10:00
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku (pow. bartoszycki)” Numer referencyjny: ...