Przetarg 7754153 - "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy...

   
Analizuj Zamówienie 7754153 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-14
przedmiot ogłoszenia
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Krasne.
Numer referencyjny: RI.271.1.7.2020.ML

1.1.Przedmiotem zamówienia s
roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z drogi gminnej wewnętrznej do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce nr 1237/102 w miejscowości Krasne, gmina Krasne w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Krasne”. Roboty budowlane realizowane będą na działkach nr 1236/5, 1237/58, 1237/67, 1237/88, 1237/102, 2535 w miejscowości Krasne na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę nr AB.6740.12.140.2020 z dnia 26.08.2020 r.
1.2.Zakres robót obejmuje:
a)roboty ziemne i rozbiórkowe, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni
b)wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
•wykonanie odwodnienia liniowego
•wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC
•włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej
c)zabezpieczenie istniejących sieci w miejscach występujących kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową
d)odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz z kostki brukowej betonowej
1.3.Studnie kanalizacyjną nr A1 należy wykonać jako studnię betonową DN1000.
1.4.Studnie kanalizacyjne nr A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A17 należy wykonać jako studnie kanalizacyjne systemowe o średnicy 600.
1.5.Powierzchnię nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wymagającą odtworzenia należy skalkulować zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią wykonywania robót montażowych sieci kanalizacyjnej.
1.6.W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych podczas rozbiórki
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej składające się z Projektu Budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części m. Krasne”
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45232130, 45232452
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się