Przetarg 10256759 - Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku...

   
Analizuj Zamówienie 10256759 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-12
przedmiot ogłoszenia
Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa internatu przy S
pecjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. „Polskich Olimpijczyków” w Warlubiu przy ul. Szkolnej 8, na działkach o nr ewidencyjnych 255/1 i 255/7 o powierzchni 0.4783 ha, w obrębie Warlubie, gmina Warlubie zapisanych w KW BY1S/00043123/4 wraz z niezbędnymi instalacjami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, instalacje zewnętrzne, zieleń, małą architekturę, etc)Inwestycja obejmuje budowę 3-kondygnacyjnego budynku internatu dla 46 wychowanków. Obiekt ma być wyposażony w windę z wymiarami wagonika dostosowanymi do przewozu niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.Na parterze obiektu zaplanowano pomieszczenia wspólne jak stołówka, świetlica i gabinet lekarski. Na piętrze 1 oraz 2 zlokalizowano pomieszczenia mieszkalne z funkcjami towarzyszącymi: aneks kuchenny, pralnia, suszarnia oraz świetlica. Jednostki mieszkalne zorganizowano jako dwa pokoje dwuosobowe ze wspólną toaletą i przedsionkiem. Toalety i wszystkie pokoje mają wymiary umożliwiające poruszanie się wózków dla niepełnosprawnych. Dla potrzeb niepełnosprawnych ruchowo zaplanowano po dwie jednostki mieszkalne na każdym piętrze. Na obu piętrach umieszczono izolatkę dla chorego oraz pokój opiekuna.2. Budowa internatu dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/5376/Polski Lad.3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:1) prace ziemne, w tym przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej;2) zewnętrzne uzbrojenie terenu – przyłącze wodociągowe i sanitarne, odprowadzenie wód deszczowych;3) branżę budowlaną - roboty konstrukcyjne (ściany, belki stropowe, schody), architekturę - posadzki, sufity, tynki, ściany, ślusarkę, stolarkę – okna, drzwi, dach- stropodach, dach drewniany, elewacje, windę;4) instalację elektryczną zewnętrzną, instalację elektryczną wewnętrzną, instalowanie rozdzielni elektrycznych, roboty w zakresie okablowania, instalację niskoprądową;5) instalowanie linii przeciwwłamaniowego systemu alarmowego;6) instalowanie okablowania komputerowego;7) instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;8) zagospodarowanie terenu - ogrodzenie terenu, małą architekturę, chodniki, opaskę, taras.4. Roboty budowlane będą realizowane w ramach trzech etapów:Etap I – będzie obejmował w szczególności: roboty ziemne; instalacje elektryczne zewnętrzne; konstrukcja; architekturę: ściany; sieć wod-kan: przyłącze wodociągowe; dach: stropodach, dach drewniany.Etap II i III - będzie obejmował w szczególności: architekturę: posadzki, sufity, ślusarkę, stolarkę, elewację, windę; instalacje sanitarne zewnętrzne: przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wewnętrznej, przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z siecią wewnętrzną; instalacje sanitarne wewnętrzne: instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, urządzenia sanitarne, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego, technologia kotłowni, instalacja gazowa, instalacja wody lodowej, instalacja split, instalacja wentylacji mechanicznej; instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, instalacje fotowoltaiczne, wyposażenie kuchni, wyposażenie stałe.

PZEA.251.2.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00210977/01 z dnia: 2024-02-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert Przed zmianą:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy (B) – waga kryterium 40%.
2. Zamawiający dokona oceny ofert wg następującego wzoru:
Pc = A + B
Pc – wartość punktowa badanej oferty
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ---------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Kryterium (B) – waga 40% - doświadczenie zawodowe Wykonawcy, punktowana będzie liczba wykonanych robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego i/lub budynku użyteczności publicznej obejmującą roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, elektrycznymi.

Punkty będą przyznawane zgodnie z tabelą zawartą w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Po zmianie:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (A) – waga kryterium 60 %;
2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi (B) – waga kryterium 40%.

2. Zamawiający dokona oceny ofert wg następującego wzoru:
Pc = A + B
Pc – wartość punktowa badanej oferty

3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (A) – waga 60%

cena najniższa brutto*
A = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Kryterium (B) – waga 40% - „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” - maksymalna ilość punktów wynosi 40

Zastosowanie będzie miał następujący wzór:

deklarowany okres gwarancji
i rękojmi badanej oferty
B = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
najdłuższy okres gwarancji
i rękojmi
gdzie:

B- ilość punktów oferty badanej

UWAGA:
1) Minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy;
2) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji i rękojmi lub krótszego niż 24 miesiące, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 24-miesięczny;
3) W przypadku wpisania terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 60-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze jako obowiązujący termin gwarancji i rękojmi faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:
Doświadczenie zawodowe Wykonawcy
Po zmianie:
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Po zmianie:
inne.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-02-27 12:00
Po zmianie:
2024-03-01 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-02-27 12:00
Po zmianie:
2024-03-01 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-03-27
Po zmianie:
2024-03-30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, inne prace budowlane
kody CPV 45000000, 45112000, 45200000, 45261000, 45262210, 45262500, 45313100, 45320000, 45330000, 45331100, 45331200, 45331210, 45331220, 45332200, 45332300, 45400000, 45410000, 45421100, 45430000, 45442100, 45450000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , inne prace budowlane

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10397696 2024-04-19
godz. 10:00
Podkarpackie Remont sali wykładowej S1 w budynku S Politechniki Rzeszowskiej.Zakres obejmuje:- demontaż krzeseł audytoryjnych (siedzisk oraz konstrukcji stalowej)- przemalowanie "nóżek" krzeseł wys...
10398572 2024-04-19
godz. 12:00
Świętokrzyskie Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy placu Wolności 2 w Kielcach 1. Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie fundamentów polegające na wykonaniu modernizacji śc...
10396727 2024-04-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie żłobka w Marcinkowicach w systemie "zaproj...
10385308 2024-04-29
godz. 08:00
Dolnośląskie Numeracja zgodna z SWZ:3.1 Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: Nadbudowa budynku szpitala celem utworzenia nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalisty...
10432508 2024-04-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 4.W ramach zadania wykonywane będą roboty budowlane w piwnic...
10440395 2024-04-30
godz. 12:00
Wielkopolskie „Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy” „Adaptacja części budynku szkolnego zlokalizowanego na działce nr 611 w Łobżenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wyc...
10445281 2024-05-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont, przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i przebudowa WDK Sierakowo" 1. Opis przedmiotu zamówienia: Remont,...
10448082 2024-05-06
godz. 11:00
Lubelskie Inwestycja pn: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarosławiec, Gmina Sitno” swoim zakresem obejmujebudowę świetlicy wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym...
10462956 2024-05-07
godz. 10:00
Wielkopolskie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trębaczowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie szkoły podstawowej w Trębaczowie o świetlic...
10450435 2024-05-08
godz. 10:00
Łódzkie ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice'' 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa, prze...