Zlecenie 8522786 - Budowa instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię...

   
Zamówienie 8522786 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-10
przedmiot zlecenia
Budowa instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elekrtyczną na potrzeby P.K. Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku

Przedmio
tem umowy jest budowa, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby P.K. Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku o łącznej mocy 49,59 kWp zlokalizowanej na dachach zbiorników wyrównawczych wody na terenie ujęcia wody obręb Krępiec gmina Mełgiew dz. nr ewid. 121/5, zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem wykonawczym, ekspertyzą techniczną sporządzoną pod kątem oceny możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach zbiorników wyrównawczych wody oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby P.K. Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie: 4.2 współfinansowanego ze środków europejskich. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) budowa i uruchomienie kompletnego systemu urządzeń fotowoltaicznych; 2) uruchomienie monitoringu instalacji tj. podgląd wielkości chwilowej produkcji energii elektrycznej oraz określenie zakumulowanej produkcji energii elektrycznej w ustalonym okresie. Podgląd ten powinien być zapewniony poprzez usługę internetową bądź aplikację mobilną dostarczaną przez producenta urządzenia. Falownik musi mieć możliwość komunikacji z modemem internetowym Zamawiającego poprzez połączenie kablowe LAN lub sieć bezprzewodową WiFi. 3) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej schematy elektryczne, rysunki techniczne, dane techniczne wybudowanych elementów wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, 4) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji w języku polskim oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej obsługi, 5) przekazanie instalacji Zamawiającemu, 6) zgłoszenie instalacji do operatora sieci, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń z operatorem systemu dystrybucyjnego wraz z włączeniem do sieci dystrybucyjnej operatora; 7) oznakowanie każdej instalacji zgodnie z zasadami promocji i oznakowania Projektów realizowanych ze środków unijnych dostępnymi na stronie https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promuj-projekt-logotypy-zasady-oznakowania-projektow/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/. Każde oznakowanie (w formie naklejki) musi zawierać następujące znaki: - znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu); - znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu), znaki informacyjne powinny być widoczne i czytelne; - barwy RP; - oficjalne logo promocyjne Województwa Lubelskiego. 8) wszelkie prace i czynności nie wymienione, ale niezbędne do wykonania, uruchomienia i włączenia do sieci dystrybucyjnej zamawiającego i operatora. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (pkt V załączonej SWZ) oraz Dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące elementy stanowiące załączniki do SWZ: • Projekt wykonawczy „Mikroinstalacja fotowoltaiczna on-grid o mocy 49,59 kWp, zlokalizowana na dachach zbiorników wyrównawczych” – załącznik nr 5, • Ekspertyza techniczna konstrukcji zbiorników na wodę pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej – załącznik nr 6, • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 7, • Przedmiar robót – załącznik nr 8, • Tabela elementów scalonych – załącznik nr 9.
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 45300000, 45310000, 45311000, 45312310, 45312311, 45315700
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8559005 2021-12-03
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną powykonawczą dokumentacją techniczną na budynku szkoły w Nekli wraz z halą sportową oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Nekielce ...
8559956 2021-12-05
godz. 23:59
STALMONT R. DUDA I WSPÓLNICY SP.J. Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH ZAKUP I URUCHOMIENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE STALMONT R.DUDA I WSPÓLNICE S.J. Dostawa , montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie Stalmont ...
8497420 2021-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI „Montaż instalacji OZE w gminie Stoczek Łukowski” Część 1: Część I - dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 288 zestawów instalacji kolektorów sł...
8565314 2021-12-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY GILOWICE „Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej" Zakres zamówienia obejmuje dostawę i mon...
8516386 2021-12-09
godz. 10:00
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK SP. Z O.O. ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZN...
8535152 2021-12-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OSIEK Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek Część 1: Część 1) "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY OSIEKLokalizacja dział...
8553353 2021-12-10
godz. 15:00
RESTAURACJA ARKADIA JANUSZ ZIELIŃSKI Dywersyfikacja działalności firmy Zieliński Janusz „ARKADIA” poprzez utworzenie farmy fotowoltaicznej Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzys...
8547690 2021-12-15
godz. 11:00
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O. W GDAŃSKU 1. Przedmiotem zamówienia realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj jest „Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na połaci dachowej kompleksu obiektów hermetycznej kompostowni”. Pr...
8572130 2021-12-16
godz. 23:59
PILLARTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opis przedmiotu zamówienia Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla realizacji inwestycji mającej na celu utworzenie nowego zakładu produkcyjnego Zamawiając...
8575906 2022-01-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY HUSZLEW Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, przedszkola i budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonych w Hus...