Przetarg 7476652 - Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc. w ramach...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7476652 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-12
przedmiot ogłoszenia
Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc. w ramach projektu Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP
Numer refe
rencyjny: KPT-DPiRI.270.1.2020

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku kubaturowego – inkubatora logistycznego wraz z wykonaniem instalacji oraz zagospodarowaniem terenu w sieci i parking. Dodatkowo obiekt będzie wyposażony w oprogramowanie do zarządzania budynkiem poprzez aplikację.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarach Robót oraz pozostałych załącznikach do SIWZ.
Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540080682-N-2020 z dnia: 2020-05-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45213251-7

W ogłoszeniu powinno być:
Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45213251-7


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540087251-N-2020 z dnia: 2020-05-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540120249-N-2020 z dnia: 2020-07-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2
W ogłoszeniu jest:
Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9500000.00
W ogłoszeniu powinno być:
Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14250000.00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45111200, 45213251
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się