Przetarg 7765846 - Budowa i przebudowa obiektów sportowo -rekreacyjnych...

   
Analizuj Zamówienie 7765846 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-20
przedmiot ogłoszenia
Budowa i przebudowa obiektów sportowo -rekreacyjnych spółki Jarocin Sport w Jarocinie – lodowisko, budynek socjalny, basen do
nauki pływania – zadanie inwestycyjne nr 1. Instalacja teletechniczna - etap 2
Numer referencyjny: JS/ZP/3/2020

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku lodowiska oraz budynku socjalnym realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa
i przebudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych spółki Jarocin Sport w Jarocinie – lodowisko, budynek socjalny, basen do nauki pływania – zadanie inwestycyjne nr 1.”
Zakres robót w szczególności obejmuje montaż urządzeń aktywnych, konfiguracja oraz uruchomienie:
5.1.1. Sieci strukturalnej:
- montaż, konfiguracja i uruchomienie 3 przełącznik sieciowych stack
- montaż, konfiguracja i uruchomienie sieci Wi-Fi wraz z niezbędymi urządzeniami
- wykonanie połączeń krosowych w szafach rack zgodnie ze standardem R&M w celu uzyskania certyfikacji sieci.
5.1.2. Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta,
- montaż, dostawa i uruchomienie serwera ESOK,
- rozszerzenie licencji systemu ESOK
- montaż, konfiguracja i integracja z istniejącym systemem dwóch stanowisk kasowych
- montaż, konfiguracja i integracja z istniejącym systemem dwóch stanowisk kasowo-barowych (POS)
- montaż, konfiguracja i integracja z istniejącym systemem czterech bramek obrotowych wyposażonych w czytniki RFID
- dostawa i montaż modułu zwalniania bramek z poziomu programu
- integracja bramek z system sygnalizacji pożaru
- montaż barierek wygrodzeniowych
- montaż, konfiguracja i integracja z istniejącym systemem automatu wydającego paski
- montaż, konfiguracja i integracja z istniejącym systemem automatu rozliczeniowego
- automatu odbierającego paski
5.1.3. Systemu Sygnalizacji Pożarowej,
- montaż, konfiguracja i uruchomienie centrali sygnalizacji pożaru wraz z panelem wyniesionym min 10 pętlowej
- montaż i konfiguracja 250 czujników dymu
- montaż 86 wskaźników zadziałania
- montaż i konfiguracja 44 przycisków ROP
- montaż, konfiguracja i uruchomienie 56 modułów sterowania i monitorowania klap dymowych
- montaż i uruchomienie 33 sygnalizatorów

5.1.4. Systemu Audio-Wideo dla dzielonej sali konferencyjne .
- montaż i podłączenie 3 ekranów z triggerem
- montaż, podłączenie i konfiguracja 3 projektorów FullHD
- montaż i konfiguracja wzmacniaczy, matrycy audio, systemu sterowania
- montaż i podłączenie 22 głośników sufitowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji wykonawczej oraz w przedmiarze robót i stanowi załącznik do przedmiotowego SIWZ.

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń wymienionych w przedmiarze robót.

Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.
42961100-1 System kontroli dostępu.

5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Tom III – V SIWZ.

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.

5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
5.5.1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących roboty budowlane instalacyjne branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej.
5.5.2. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące roboty budowlane, o których mowa w pkt. 5.5.1. były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 z późn. zm.), w okresie, w którym dana czynność ma być wykonywana.
5.5.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.5.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
5.5.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności.
5.5.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540211945-N-2020 z dnia: 2020-10-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
branża Budowlana - obiekty, Telekomunikacja, Telefony
podbranża obiekty sportowe, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 42961100, 45311000, 45312100, 45314000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się