Przetarg 7745459 - Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego)...

   
Analizuj Zamówienie 7745459 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) rowu Kurkowskiego
Numer referencyjny: RP.271.4.13.2020.MŻM

Przedmiotem
zamówienia jest budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) rowu zlokalizowanego w miejscowości Jedlicze przy ul. Kurkowskiego na dz. 891/2, 891/3, 902, 904/2, 904/3, 904/4, 905/1, 905/2, 915, 917/1, 917/3, 919/1, 919/2, 929 obręb 0001 Jedlicze w zakresie:
budowy i przebudowy kanału opadowego,
przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami,
przebudowy odcinka sieci wodociągowej,
przebudowy odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej,
zabezpieczenie budynku nr 20 palisadą żelbetową.


Obszar, dla którego projektowana jest sieć kanalizacyjna posiada charakter mieszkalny, wykazujący zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Przez teren inwestycji przebiegają istniejące eksploatowane sieci: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa, energetyczne (kablowe i napowietrzne), telekomunikacyjna (kablowe i napowietrzne).

Zadanie obejmuje m. in. wykonanie:
sieci kanalizacji opadowej (częściowe zarurowanie rowu Kurkowskiego) o średnicy 1000 mm z wlotem i wylotem wraz z uzbrojeniem terenu,
przełączenia istniejącej sieci kanalizacji opadowej o średnicach od 200 do 600 mm do projektowanego kanału opadowego 1000mm wraz z uzbrojeniem w studzienki kanalizacyjne o średnicach 425 mm i 1000 mm w zależności od miejsca lokalizacji na sieci,
przebudowę odcinka sieci gazowej z przyłączami o średnicy od 40 mm do 90 mm,
przebudowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 32 mm,
przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm wraz z uzbrojeniem w studzienki kanalizacyjne o średnicach 425 mm, 600 mm.
zabezpieczenie budynku 20 przy ul. Jesionowej za pomocą palisady żelbetowej.

Wszystkie prace realizowane będą metodą rozkopu.

Projektowana sieć kanalizacji opadowej, wodociągowej, gazowej wraz z przyłączami oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej będą prowadzone zarówno przez działki prywatne jak i w pasach dróg gminnych. Masy ziemne powstałe w trakcie wykonywania prac zostaną zagospodarowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Nie przewiduje się wycinki drzew na trasie projektowanych i przebudowywanych sieci wraz z przyłączami jak i również dla obiektów sieciowych.

1. Zestawienie projektowanych długości sieci i przyłączy

Sieć kanalizacyjna opadowa (budowa i przebudowa)
rura żelbetowa Dn 1000 mm 219,00 mb
PP Dn 600 mm 2,80 mb
PP Dn 500 mm 33,90 mb
PP Dn 400 mm 1,20 mb
PP Dn 200 mm 17,80 mb
Razem 274,70 mb

Sieć gazowa z przyłączami (przebudowa)
PE Dn 90x5,2 mm PE100 RC SDR17,6 – sieć 53,50 mb
PE Dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 – przyłącza 7,00 mb
Razem 60,50 mb

Sieć wodociągowa (przebudowa)
PE Dn 32x2,0 mm PE100 SDR17 11,20 mb

Przyłącza kanalizacji sanitarnej (przebudowa)
PVC-U Dn 160 mm 10,40 mb

Zamawiający przewiduje realizację zadania w dwóch etapach:
• Etap I realizacja do dnia 14 grudnia 2020r:
o Roboty ziemne I etap.
o Roboty montażowe I etap.
o Odbudowa nawierzchni I etap.
o Zabezpieczenie budynku nr 20 przy ul. Jesionowej za pomocą palisady żelbetowej.
o Przebudowa sieci gazowej.
o Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej.
o Przebudowa sieci wodociągowej.
• Etap II realizacja do dnia 31 maja 2021r:
o Roboty ziemne II etap.
o Roboty montażowe II etap.
o Zasypanie wykopów.
o Nasypy
o Odbudowa nawierzchni II etap.
o Umocnienie wylotu.

Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą złożony został harmonogram wraz z zakresem realizacji prac w poszczególnych etapach.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ.

Uwaga !

Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta.
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów.

Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się