Przetarg 10127558 - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy...

   
Analizuj Zamówienie 10127558 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-12-04
przedmiot ogłoszenia
Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa dróg gminnych, w
ewnętrznych tj. wykonanie wszelkich prac wynikających z projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanych decyzji, uzgodnień, warunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia dla etapu nr XIII obejmuje również opracowanie dokumentacji zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienie obejmuje:• Etap I – Budowa drogi gminnej Konary Kolonia-Łazy na odcinku 846mb tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:- projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 2/2023 z dnia 30.03.2023r (ZRID), przedmiar robót.• Etap II – Budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+633 w miejscowości Nowa Wieś tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:- projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 1/2023 z dnia 16.03.2023r (ZRID), przedmiar robót.• Etap III - Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica na odcinku 300,7 m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:- projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 10/2022 z dnia 08.12.2022r (ZRID), przedmiar robót.• Etap IV – Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 316 w miejscowości Goźlice na odcinku 36m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.• Etap V - Przebudowa drogi gminnej Nr 331046T Nasławice - Jugoszów od km 0+900 do km 1+244 w miejscowości Nasławice tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.• Etap VI - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 202 w miejscowości Nasławice na odcinku 181m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.• Etap VII - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziewków na odcinku 231,5m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.• Etap VIII - Przebudowa drogi gminnej nr 331017T Nawodzice przez wieś na odcinku 341m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 5,50 m, chodnika, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.• Etap IX - Rozbudowa ul. Ogrodowej w Klimontowie na odcinku 201m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 5,00 m, chodnika, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:- projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 11/2022 z dnia 09.12.2022r (ZRID), przedmiar robót.• Etap X - Remont drogi gminnej ul. Krakowskiej w Klimontowie na odcinku 97m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 4,7-6,9 m, oznakowania pionowego, poziomego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.• Etap XI - Remont drogi gminnej nr 331059T ul. Strażackiej w Klimontowie na odcinku 72m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 5,9-6,2 m, oznakowania pionowego, poziomego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.• Etap XII - Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000 do km 578 tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:- projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 4/2023 z dnia 31.08.2023r (ZRID), przedmiar robót.• Etap XIII - Rozbudowa drogi gminnej nr 331093T Olbierzowice - Pełczyce w miejscowości Olbierzowice na odcinku 468m w formule „projektuj i buduj” tj.: 1) Uzyskanie map do celów projektowych 2) Uzyskanie wszelkich warunków i uzgodnień wymaganych dla uzyskania decyzji realizacyjnych w trybie ZRID.3) Wykonanie uzupełniających pomiarów geodezyjnych i geologicznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie dokumentacji projektowej, 4) Wykonanie projektów podziałów nieruchomości przewidzianych do realizacji inwestycji,5) Opracowanie dokumentacji projektowej,6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego statecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli zajdzie konieczność) i decyzji ZRID obejmującej: a) budowę/przebudowę jezdni, mijanek, b) budowę/przebudowę zjazdów i wejść do posesji, c) budowę/przebudowę/remont systemu odwodnienia, d) budowę kanału technologicznego (jeżeli zajdzie konieczność) e) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych itp. f) rozbiórkę obiektów kubaturowych kolidujących z projektowaną inwestycją, g) docelową organizację ruchu, h) wycinkę zieleni (drzew i krzewów),7) Wykonanie pełnego zakresu robót przygotowawczych wynikających z dokumentacji projektowej wraz z odwozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na odległość do 15km. Materiały rozbiórkowe uzyskane w toku inwestycji i nadające się do ponownego wykorzystania zostaną przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jeżeli właściciel będzie zainteresowany odzyskaniem takich materiałów, na koszt Wykonawcy. 8) Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji administracyjnych.9) Wyniesienie w teren i trwałe oznakowanie punktów granicznych wynikających z podziału nieruchomości objętych decyzją ZRID oraz wykona odtworzenia punktów geodezyjnych uszkodzonych lub objętych zakresem realizacji robót. Wyniesienie i oznakowanie powyższych punktów musi nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z późn. zm.).Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy.• Etap XIV - Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice-Wólka Gieraszowska tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:- projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 3/2023 z dnia 14.04.2023r (ZRID), przedmiar robót.

ZPI.271.20.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111000, 45231000, 45233000, 45233290, 71322000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10274461 2024-03-07
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa cmentarza wojennego Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kamesznicy 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa cmentarza wojennego Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przy Cmentarzu...
10278854 2024-03-07
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej nr 1110R Ocice-Jadachy na działce 49/4 w zakresie przebudowy chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Jadachy
10266657 2024-03-07
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp, polegające na wykonaniu robót budowlanych na inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku DP 1588N do...
10269661 2024-03-08
godz. 08:00
Mazowieckie Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km 32+000 do km 32+950 w odc. Wołyńskie - Iłów – nr postępowania 014/24 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 575 od km ...
10277779 2024-03-08
godz. 09:00
Dolnośląskie Remonty nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg i ulic na terenie miasta Lubina, który obejmować będzie:a) remonty cząstkowe nawierz...
10262718 2024-03-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Zamówienie pn. „Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie” obejmuje przebudowę drogi o długości 0,38 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, w tym wykonanie: a) drogi o nawierzch...
10278477 2024-03-11
godz. 09:00
Wielkopolskie Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) dla Gminy Miejskiej Wągrowiec 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie Punktu Selekty...
10278773 2024-03-11
godz. 11:00
Wielkopolskie Przebudowa drogi gminnej numer G832549 Mikstat - Kaliszkowice Kaliskie Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej G832549 Mikstat – Kaliszkowice Kaliskie (dz. ew. 1157/2) obrę...
10265747 2024-03-12
godz. 08:00
Mazowieckie Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku: od km 72+781 (78+449) do km 75+020 (80+688) – nr postępowania 028/24 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na o...
10272479 2024-03-21
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Część 1: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 129088N ul. Miodowej w Wilkasach”Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 12...