Przetarg 8825239 - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 8825239 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-06
przedmiot ogłoszenia
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ludwin Numer referencyjny: Za.271.02.2022
Przedmiotem zamówienia j
est budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ludwin.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ludwin. 2. Zakres zadania obejmuje: - wykonanie projektu budowy i modernizacji systemu oświetlenia ulicznego z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami w tym z uzgodnieniem z RE Lublin Teren; - wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ludwin Kolonia (2 lokalizacje) i Rozpłucie Pierwsze (1 lokalizacja) z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót; - wymianę 587 istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia; - wymianę przewodów zasilających oprawy oraz zabezpieczeń opraw na nowe; - wymianę wysięgników wraz z osprzętem mocującym; - modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego; - wymianę 16 słupów oświetlenia parkowego wraz z oprawami na nowe słupy parkowe wraz z oprawami; - zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego; - budowę 3 nowoprojektowanych obwodów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ludwin w miejscowości Ludwin Kolonia (2 lokalizacje) i Rozpłucie Pierwsze (1 lokalizacja), roboty ziemne, instalacyjne elektryczne, montaż słupów, instalacja opraw typu LED z systemem sterowania, budowa linii kablowych; - budowę 80 stanowisk słupowych z oświetleniem ulicznym i zasilaniem z odnawialnych źródeł energii tj. energią słoneczną i wiatrową; - utylizację zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów; - wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji. 3. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od tych wskazanych w dokumentacji, a mianowicie: - oferowane oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego i gwarantować wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy PN–EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg (lub równoważnej); - łączna moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania w zakresie modernizacji (bez odcinków dobudowywanych) tj. suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw, nie może być większa niż 26,64 kW. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty budowlano wykonawcze i Program Funkcjonalno-Użytkowy – dalej PFU - załącznik Nr 1 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 084-225364 z dnia 2022-04-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 06/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 090-247533 z dnia 2022-05-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:30
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 31520000, 45310000, 45311200, 45316100, 45316110, 71320000, 71355200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oświetlenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8848510 2022-05-19
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa Numer referencyjny: ZZDW – 6.414.66.2022.8.2 2Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na ...
8894359 2022-05-19
godz. 14:00
SEBASTIAN PRZYBYŁOWICZ ARTIS MACHINAE SEBASTIAN PRZYBYŁOWICZ ARTIS MACHINAE – DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI FIRMY Przedmiotem zamówienia w niniejszy postępowaniu jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń nagłośnieniowych. S...
8862570 2022-05-25
godz. 10:15
URZĄD MIASTA I GMINY KŁODZKO Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej 1.Zamówienie obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kłodzka. W zak...
8901850 2022-05-25
godz. 12:00
STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Kompleksowy remont budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Warszawskiej 8 w Stargardzie-w podziale na 3 zadania: zadanie 1-remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego i budynku gospodar...
8905085 2022-05-25
godz. 13:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROGATKA W ŁODZI Realizacja robót w zakresie : Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia korytarzy piwnic oraz w pomieszczeniach.
8880854 2022-05-31
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIERZCHNICA Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica Numer referencyjny: RI.271.7.2022.MP1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja, wy...
8910579 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałowice - postępowanie nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mic...
8910581 2022-06-02
godz. 11:00
URZĄD GMINY KLESZCZÓW Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia boiska w Żłobnicy obejmująca swym zakresem:1. budowę oświetlenia murawy boiska,2. budowę oświetlenia parkingu zaplecza boiska.Lokalizacja inwes...
8908979 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY WŁODAWA Budowa remizo - świetlicy w miejscowości Orchówek na terenie Gminy Włodawa Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnym pn. „Budowa remizo - świetlicy wmiejscow...
8913792 2022-06-14
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE Modernizacja oświetlenia projektorowego i przeszkodowego na PPS 9 oraz PPS 3 i wymiana opraw halogenowych serii IL 240-TCL osi dróg kołowania DK-A4 oraz DK-A5 na wysokości DS-1 Numer referen...