Przetarg 9955942 - „Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości...

   
Analizuj Zamówienie 9955942 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
„Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze, gm. Krzęcin”.

Budowa drogi wraz z chodnikiem i poboczem w miejscowoś
ci Objezierze. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się:1. Budowę drogi wraz z chodnikiem i poboczem.2. Wykonanie nawierzchni zjazdów oraz indywidualnych dojść do posesji z kostki brukowej betonowej.3. Humusowanie pasów zieleni warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą niską.4. Dokonanie przestawienia kolidującego z planowaną inwestycją ogrodzenia. Przestawienie słupów sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej wykonane zostanie według osobnego opracowania.5. Dokonanie regulacji wysokościowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni: skrzynek ulicznych, zasuw oraz włazów studni do lica projektowanej nawierzchni drogi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:- wzór umowy - załącznik nr 6 do SWZ- przedmiar robót - załącznik nr 7 do SWZ- kosztorys ofertowy - załącznik nr 8 do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SWZ (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa, wymagane zaświadczenia, uzgodnienia i decyzje)

ZP.21.09.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120, 45233140, 45233222
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10115761 2023-12-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WSCHOWIE Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F na odcinku od km 0+000 do km 0+316,7 wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową kanalizacji deszczowej 1. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi p...
10113538 2023-12-14
godz. 11:00
GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI Modernizacja nawierzchni drogi Bez nazwy na dz. ew. nr 8/2 obręb 0009 Ożarów Mazowiecki 1. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.:- roboty przygotowawcze i ziemne,- wykonanie budowy zjazd...
10119656 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KAMIENNA GÓRA Przebudowa dróg gminnych ul. J. Słowackiego i ul. R. Traugutta w Kamiennej Górze Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg w ulicach Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze, w zakresie ...
10120841 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY FAŁKÓW Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - etap II Zadanie polega na modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przep...
10123711 2023-12-18
godz. 08:00
URZĄD GMINY DOBRA Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika Przedmiotem zamówienia jest: • przebudowa istniejącego odcinka ulicy Zeusa od ulicy Osiedle pod Lipami na północ do skrzyżowani...
10119324 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY BOBROWICE Przebudowa drogi w miejscowości Bronków Przebudowa odcinka drogi gminnej na łącznej długości 0,562km polegająca na usunięciu istniejącej nawierzchni z kruszywa, wykonaniu koryta ziemnego dl...
10104310 2023-12-19
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU Przebudowa drogi powiatowej nr 3310F ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3310F ul. Stoczniowców Gdańskich w Mi...
10125519 2023-12-19
godz. 12:00
URZĄD GMINY STRZELNO Przebudowa drogi gminnej Jeziorki - Łąkie. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 140309C Jeziorki - ...
10127578 2023-12-21
godz. 10:30
URZĄD GMINY TUREK Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 663573P w m. Żuki”, polegającego na wykonaniu nakładki o śr. gr. ok. 5 cm, poszerzeniu jezdni do szero...
10081682 2023-12-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA JAWORZNO Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa