Przetarg 7669431 - Budowa dróg ul. Skowronkowa i Łabędzia w Sulechowie Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7669431 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-01
przedmiot ogłoszenia
Budowa dróg ul. Skowronkowa i Łabędzia w Sulechowie
Numer referencyjny: ZPB.271.25.2020

1.1. Zamówienie obejmuje wykonanie
robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg ul. Skowronkowa i Łabędzia w Kruszynie”, polegających w szczególności m.in. na:
1) rozebraniu istniejących obrzeży, krawężników, nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych itp.,
2) demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego w ul. Skowronkowej, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
3) ustawieniu krawężników na ławach betonowych z oporem i obrzeży na ławach be-tonowych zwykłych,
4) wykonaniu:
a) kanalizacji deszczowej - odwodnienia pasa drogowego,
b) koryta drogowego pod nowe nawierzchnie,
c) warstw odsączających,
d) podbudów z kruszywa łamanego,
e) nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,
f) nawierzchni drogi i części zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości
8 cm,
g) linii kablowej do zasilania oświetlenia ulicznego w ul. Skowronkowej,
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
h) wycinki drzew i humusowania terenu przyległego do drogi,
5) montażu lamp oświetlenia ulicznego z demontażu,
6) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w części dotyczącej budowy ulicy Skow-ronkowej i Łabędziej, określa projekt budowlany zatwierdzony decyzją nr 859/14 Staro-sty Zielonogórskiego z dnia 25.09.2014 r., opracowany przez AR-DOM Biuro Projekto-wo-Usługowe mgr inż. Arkadiusz Żurakowski z siedzibą w Prudniku przy ul. Mierosław-skiego 19, oraz przedmiary robót które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.3. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbu-dowania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Materiały rozbiórkowe stanowią wła-sność Zamawiającego. Stosowane podczas realizacji robót materiały muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie do stoso-wania w budownictwie.
1.4. W robotach drogowych nie dopuszcza się stosowania tłucznia pomiedziowego.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych. Użycie przez Wykonawcę materiałów wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związa-nym z użyciem określonych materiałów.
1.6. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Posta-nowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
1.7. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 1.6 powyżej. W ramach upraw-nień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności:
1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrud-niania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ppkt 1.6 powyżej,
2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiąz-ków opisanych w ppkt 1.6 powyżej,
3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ppkt 1.6 powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.
1.8. Zamawiający zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez Wykonawcę:
a) robót ziemnych,
b) warstw konstrukcyjnych podbudów,
c) montażu obrzeży i krawężników wraz z wykonaniem ław,
d) nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
1.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
1.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
1.11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
1.12. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.



UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540164689-N-2020 z dnia: 2020-09-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
Budowa dróg ul. Skowronkowa i Łabędzia w Sulechowie
W ogłoszeniu powinno być:
Budowa dróg ul. Skowronkowa i Łabędzia w Kruszynie
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się