Przetarg 7401533 - Budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7401533 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym - etap I.
Numer referencyjny: F
I.271.2.2020

Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym – etap I. Zadanie obejmuje m.in.:
1) Budowę jezdni z kostki betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm – około 2170 m2
2) Budowę nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm, na podsypce piaskowo – cementowej o grubości 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm – około 122 m2
3) Budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm, na podsypce piaskowo- cementowej o grubości 5 cm – około 558 m2
4) Budowę kanalizacji deszczowej około 517 mb
5) Budowę dojść do furtek o szerokości 1 metra pomiędzy jezdnią lub chodnikiem, a granicami nieruchomości prywatnych.
6) Regulację istniejącej infrastruktury.
7) Wykonanie stałej organizacji ruchu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540057375-N-2020 z dnia: 2020-04-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45100000, 45230000, 45233220, 45233290
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się