Przetarg 10258211 - Budowa Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Starym Sączu ...

   
Analizuj Zamówienie 10258211 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-13
przedmiot ogłoszenia
Budowa Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Starym Sączu

Część 1: CZĘŚĆ 1: Roboty budowlane.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
robót budowlanych związanych z budową budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z układem komunikacji wewnętrznej z miejscami parkingowymi, altaną na odpady oraz oświetleniem terenu na działkach: nr 3586/1 obręb Stary Sącz oraz nr 370, 469, 373 obręb Moszczenica Niżna – zgodnie z załączoną dokumentację techniczną, STWiORB, Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz na warunkach określonych w SWZ.2. Zakres zamówienia obejmuje:a. wykonanie wszystkich robót budowlanych – w tym robót towarzyszących – związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, dokonanie wszelkich uzgodnień, pokrycie kosztów i opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także wykonanie niezbędnych opracowań wymaganych w trakcie realizacji robót,b. wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania robót i ich jakości oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokument pozwalającego na użytkowanie obiektów budowlanych objętych zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 4 do SWZ. 4. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ.5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uprawniającego do występowania w jego imieniu przed gestorami sieci w sprawach związanych z dokonaniem wszelkich formalności umożliwiających budowę przyłączy do realizowanych obiektów.6. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

Część 2: CZĘŚĆ 2: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni DPS w Starym Sączu1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia pomieszczeń kuchennych (pom. Nr 0.2 – 0.11) budynku DPS w Starym Sączu – zgodnie z załączonym projektem wyposażenia.2. Szczegółowy zakres dostaw określa Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ) oraz projekt wyposażenia (Załącznik nr 4 do SWZ: Tom III – Technologia oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ST-12), odpowiednio do zakresu zamówienia. 3. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SWZ.4. Oferowane wyposażenie musi być nowe, nieużywane, wykonane zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi normami przenoszącymi normy europejskie. 5. Jeżeli dokumentacja nie określa inaczej, dopuszcza się zmianę wymiarów oferowanego wyposażenia w zakresie +/-5% w stosunku do podanych w projekcie wyposażenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku mebli/wyposażenia przewidzianych do ustawienia w jednym ciągu łączna długość takiej zabudowy musi zostać zachowana.6. Wykonawca dostarczy wyposażenie własnym transportem i na własny koszt oraz dokona własnym staraniem ich montażu i rozmieszczenia w poszczególnych pomieszczeniach.

Część 3: CZĘŚĆ 3: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń DPS w Starym Sączu1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia pomieszczeń budynku DPS w Starym Sączu (nie dotyczy wyposażenia ujętego w części 2 niniejszego zamówienia, tj. pomieszczeń nr 0.2 - 0.11) – zgodnie z załączonym projektem wyposażenia.2. Szczegółowy zakres dostaw określa Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2.2 do SWZ) oraz projekt wyposażenia (Załącznik nr 4 do SWZ: Tom III – Technologia oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ST-12), odpowiednio do zakresu zamówienia. 3. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SWZ.4. Oferowane wyposażenie musi być nowe, nieużywane, wykonane zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi normami przenoszącymi normy europejskie. 5. Jeżeli dokumentacja nie określa inaczej, dopuszcza się zmianę wymiarów oferowanego wyposażenia w zakresie +/-5% w stosunku do podanych w projekcie wyposażenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku mebli/wyposażenia przewidzianych do ustawienia w jednym ciągu łączna długość takiej zabudowy musi zostać zachowana.6. Wykonawca dostarczy wyposażenie własnym transportem i na własny koszt oraz dokona własnym staraniem ich montażu i rozmieszczenia w poszczególnych pomieszczeniach.

FR.271.1.1.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00235309/01 z dnia: 2024-03-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-12 10:00
Po zmianie:
2024-03-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-12 11:00
Po zmianie:
2024-03-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-10
Po zmianie:
2024-04-16
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego
kody CPV 39100000, 39110000, 39141000, 39150000, 39290000, 45000000, 45100000, 45200000, 45215213, 45233140, 45300000, 45400000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , meble i akcesoria , sprzęt gospodarstwa domowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10384202 2024-04-30
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ul. Pszennej w Baninie (nr 157018G) na odcinku od skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Pszennej z ul. Polnego Wiatru do skrzyżowania ul. P...
10376093 2024-04-30
godz. 10:00
Wielkopolskie 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzi...
10442031 2024-04-30
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja dróg dojazdowych do pól: Kowary dz. ewid 424, Obrażejowice – Gąsawy Góra w miejscowościach Kowary i Obrażejowice.”.Szczegółowy opis ...
10442084 2024-04-30
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły (dokończenie inwestycji). Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji pn.: Rozbudowa Sz...
10442072 2024-04-30
godz. 11:00
Dolnośląskie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach” - ETAP I Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji „Zagospodarowani...
10399779 2024-04-30
godz. 11:00
Dolnośląskie Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin – etap III. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań:Zadanie nr 1 pn. „Przebudowa dr...
10398780 2024-05-06
godz. 10:00
Małopolskie Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 – etap III Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie budowy połączenia drogowego węzła autostradowego autostrady ...
10450374 2024-05-07
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa dojazdu pożarowego nr 1 w Leśnictwie Chełmno na potrzeby Nadleśnictwa Jamy 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji obejmującej budowę dojazdu pożarowego nr 1 o d...
10395668 2024-05-09
godz. 10:30
Zachodniopomorskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 102 od przejazdu kolejowego na ul. Kołob...
10416231 2024-05-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej z możliwością nadbudowy dalszych kondygnacji