Przetarg 9915129 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego na trasie Żukowo –...

   
Analizuj Zamówienie 9915129 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-04
przedmiot ogłoszenia
Budowa ciągu pieszo – rowerowego na trasie Żukowo – Borkowo

Ogólny zakres zamówienia obejmuje m.in.:1) Budowa ciągu pieszo – ro
werowego o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5 m poza obszarem zabudowanym oraz szerokości 3,0 m w obszarze zabudowanym, ciąg pieszo – rowerowy koloru czarnego, długość ciągu ok. 753 mb 2) Rozbudowa /przebudowa zjazdów,3) Budowa odwodnienia, likwidacja i przebudowa rowów drogowych, budowa przepustu 4) Przebudowa /Budowa oświetlenia,5) Budowa kanału technologicznego,6) Montaż poręczy wygradzających, 7) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 8) Sporządzenie oraz uzgodnienie i wprowadzenie w życie projektu czasowej organizacji ruchu 9) Zagospodarowanie zieleni, w tym wycinka 10) Usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów,11) Obsługę geodezyjną,12) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,13) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

ZP.271.34.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00400526/01 z dnia: 2023-09-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00062255/17/P
Po zmianie:
2023/BZP 00062255/21/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-20 09:00
Po zmianie:
2023-09-22 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-20 09:10
Po zmianie:
2023-09-22 09:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-19
Po zmianie:
2023-10-21
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, sieci zewnętrzne
kody CPV 45100000, 45232130, 45233140, 45233222, 45247110, 45314000, 45316110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10121334 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul...
10118308 2023-12-15
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE Konserwacja nawierzchni dróg wraz z robotami towarzyszącymi w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1,2,3,4,5,6 Część 1: Prz...
10111569 2023-12-15
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU Wykonanie zadań drogowych w podziale na zadania związanych z: Rozbudową drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo – Kowróz polegającej na budowie drogi rowerowej; Remontem drogi powiatowej nr 2023...
10117422 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY TUROBIN 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109124L od km 0+844 do km 1+582 w msc. Guzówka Kolonia. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót przygotowawczych; b) nawi...
10125694 2023-12-18
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej, projektuje się 5 mijanek o dł. 25,0 m. Projektuje się zjazdy o nawierzchn...
10119642 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY SEJNY 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – zadanie pn.: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny” w zakresie zgodnym z dokumentacją pro...
10123750 2023-12-18
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Przedmiotem zamówienia jest Inwestycja, która obejmuje przeprowadzenie robót drogowych w zakresie przebudowy ulicy Kresowej polegająca na budowie chodnika na działce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 d...
10127064 2023-12-19
godz. 08:30
URZĄD GMINY TYMBARK Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Tymbark/Podłopień, etap I Zamówienie obejmuje budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łososiny o długości 1,673 km w miejscowościach ...
10127040 2023-12-27
godz. 11:00
WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kępnie, ul. Towarowa. 1) Zakres zamówienia obejmuje...
9837542 2024-01-04
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ODDZIAŁ W CHOJNICACH Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie linii 110 kV relacji GPZ Budziechów – GPZ Żary Numer referencyjny: RPUZ/Z/0164/2023/OD/ZIR/RI Przedmiotem zamówienia jest opracowanie doku...