Przetarg 7382202 - Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na 5...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382202 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na 5 części
Numer referencyjny: ZDDT.271.2.2020

1.Przedmiotem zamów
ienia jest budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na 5 części. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część I: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem, przy drodze powiatowej nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w m. Szarwark – etap III km 6721,42 – 6829,30 (107,88 mb). Część II: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w m. Lipiny etap V w km 20095,00 – 20365,00 (270 mb). Część III: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w m. Gruszów Wielki etap VI w km 2620,00 – 2817,71 (197,71 mb). Część IV: Przebudowa drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku w km 0027 do km 1170 w m. Swarzów – etap II km 0275,00 – 0645,50 (370,50 mb). Część V: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w m. Gruszów Mały koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego – etap III km 1339,00 – 1527,00 (188,00 mb).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem, przy drodze powiatowej nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w m. Szarwark – etap III
Zakres robót obejmuje:•roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,•roboty rozbiórkowe,•roboty ziemne,•roboty w zakresie wykonania nasypów,•roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,•roboty w zakresie ustawienia krawężników i obrzeży chodnikowych,•roboty w zakresie podbudowy,•roboty w zakresie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej,•roboty w zakresie wykonania ścieku przykrawężnikowego,•roboty w zakresie wykonania poszerzenia jezdni drogi powiatowej,•roboty w zakresie oznakowania pionowego,•roboty wykończeniowe Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia.Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 6192,40 – 6829,30 po prawej stronie jezdni, natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 6721,42 – 6829,30 (107,88 mb) – strona prawa.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w m. Lipiny etap V
Zakres robót obejmuje:•roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,•roboty rozbiórkowe,•roboty ziemne,•roboty w zakresie regulacji szerokości jezdni,•roboty w zakresie ustawienia krawężników i obrzeży chodnikowych,•roboty w zakresie podbudowy,•roboty w zakresie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej,•roboty w zakresie zabezpieczenia infrastruktury technicznej,•roboty wykończeniowe Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia.Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 19400,00 – 21223,54 po lewej stronie jezdni, natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 20095,00 – 20365,00 (270,00 mb) – strona lewa.

Część nr: 3 Nazwa: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w m. Gruszów Wielki etap VI
Zakres robót obejmuje:•roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,•roboty rozbiórkowe,•roboty ziemne,•roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,•roboty w zakresie odmulenia rowu przydrożnego lewostronnego, •roboty w zakresie odtworzenia lewostronnego pobocza drogi,•ułożenie krawężników i obrzeży,•wykonanie kolejnych warstw podbudowy z kruszywa,•wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów, •uzupełnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej przy krawężniku,•roboty w zakresie oznakowania poziomego,•roboty w zakresie aktywnego przejścia dla pieszych w którego skład wchodzi: stalowa konstrukcja wysięgnikowa, panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, panel 600x200 z lampami LED, skrzynia sterująca z akumulatorem, zestaw czujników, tablice znaku D-6, komplet słupków do tablic znaków D-6•roboty wykończeniowe. Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 2020,00 – 2290,83 i km 2761,89 – 3165,65 prawą stroną jezdni oraz 2284,78 – 2783,66 lewą stroną jezdni natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 2761,89 – 2817,71 (55,82 mb) po lewej stronie jezdni oraz km 2620,00 – 2783,66 (163,66 mb) po prawej stronie jezdni.

Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku w km 0027 do km 1170 w m. Swarzów – etap II
Zakres robót obejmuje:•roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, •roboty rozbiórkowe,roboty ziemne,•roboty w zakresie podbudowy,•roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,•roboty w zakresie ustawienia krawężników i obrzeży,•roboty w zakresie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej,•roboty w zakresie wykonania zjazdu publicznego o nawierzchni asfaltowej,•uzupełnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej przy krawężniku,•roboty wykończeniowe. Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1307K polegającą na budowie chodnika przy prawej krawędzi jezdni w km 0027,00 – 1170,00 natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 0275,00 – 0645,50 (370,00 mb) – strona prawa.

Część nr: 5 Nazwa: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w m. Gruszów Mały koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego – etap III
Zakres robót obejmuje:•roboty przygotowawcze w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,•roboty rozbiórkowe,•roboty ziemne,•roboty w zakresie zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,•roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,•roboty w zakresie ustawienia krawężników, palisady betonowej i obrzeży chodnikowych,•roboty w zakresie podbudowy,•roboty w zakresie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej,•roboty w zakresie wykonania ścieku przykrawężnikowego,•roboty w zakresie umocnienia skarp nasypów betonowymi płytami ażurowymi,•roboty w zakresie uzupełnienia nawierzchni jezdni drogi powiatowej,•roboty w zakresie oznakowania pionowego,•roboty wykończeniowe Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 1184,00 – 2218,00 po prawej stronie jezdni, natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 1339,00 – 1527,00 (188,00 mb) – strona prawa.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45230000, 45231100, 45231300, 45232200, 45233000, 45233100, 45233200, 45233226, 45233280, 45233290, 45233300, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się