Przetarg 9956720 - Budowa chodnika wraz z peronem przystankowym wzdłuż drogi...

   
Analizuj Zamówienie 9956720 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Budowa chodnika wraz z peronem przystankowym wzdłuż drogi krajowej nr 15 w m. Rogówko. (III)

1) Przedmiotem zadania jest wykona
nie robót budowlanych polegających na budowie chodnika wraz z peronem przystankowym wzdłuż drogi krajowej nr 15 w m. Rogówko.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej obejmującej: dokumentację projektową w tym m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, uzgodnienia branżowe, decyzje administracyjne (w tym pozwoleniu na budowę), które to dokumenty należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów.3) Dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji), przedmiary robót, STWiORB, uzgodnienia branżowe oraz uzyskane decyzje administracyjne są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB lub w przedmiarze robót, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

ORG.271.31.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45222000, 45230000, 45233000, 45233100, 45233123, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10115767 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY BLIZANÓW Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab.Zakres robót obejmuje:- roboty przygotowawcze- roboty rozbiórkowe- cięcie p...
10113504 2023-12-14
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRAŚNIKU Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Annopol 1.Niniejsze zamówienie składa się z trzech niżej określonych odcinków chodników: Zadanie nr 1: Budowa chodnika przy drodze...
10121249 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY RADZIEJÓW Przebudowa dróg gminnych ma terenie gminy Radziejów Część 1: Część I – Droga gminna nr 180401C Radziejów-Szczeblotowo – od km 0+000,00 do km 0+999,00 na długości 999 mb.W ramach przebudowy ...
10121006 2023-12-15
godz. 12:00
URZĄD GMINY RACZKI Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki w miejscowości RaczkiWymagania dodatkowe:Wykonawca zobowiązany jest przed ...
10124804 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY STROMIEC Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stromiec” obejmująca:1) Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Stromi...
10127570 2023-12-19
godz. 08:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI Z SIEDZIBĄ W NOWYM WIŚNICZU 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K w km od 12+260,00 do km 13+162,00 w miejscowości Olchawa, Powiat Bocheński.2. Zakres robót obejmuje:1) rozebranie nawierzch...
10127585 2023-12-20
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE Wykonanie części poscaleniowej w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego „Scalenia gruntów wsi Czubrowice gmina Jerzmanowice – Przeginia" 1. Przedmiotem zamówienia jest...
10113114 2023-12-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY SERNIKI Przebudowa dróg gminnych w m. Serniki i w m. Brzostówka Część 1: Część 1 zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej nr 103528L oraz 103529L w m. Serniki” składającej się z dwóch odcinków. Pierw...
9659620 2023-12-21
godz. 11:30
URZĄD MIASTA I GMINY OLSZTYN Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki nr 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury techniczn...
10113045 2024-01-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY KROSNO Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajowej nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Kroś...