Przetarg 7731847 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej...

   
Analizuj Zamówienie 7731847 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej – I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302)
Numer referenc
yjny: 271.2.34.2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Lwowskiej – I etap (odc. od budynku nr 135 do budynku nr 302).
Zakres robót obejmuje:
a) budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Lwowskiej od hm 1785,0 do hm 2391,5 (od budynku nr 135 do nr 302)
b) budowa kanalizacji deszczowej od hm 1785,0 do hm 2391,5 (od budynku nr 135 do nr 302)
c) przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci nN od km 140227 do km 141092 (km DK28)
d) budowa oświetlenia drogowego od km 140227 do km 141092 (km DK28)

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej, tj.:
szkice i rysunki;
przedmiar robót, jako element pomocniczy dla wyceny zamówienia;
STWiORB,
stanowiącej załącznik nr 15 do SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45231400, 45232130, 45233220, 45233222, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się