Przetarg 7874221 - „Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego...

   
Analizuj Zamówienie 7874221 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-14
przedmiot ogłoszenia
„Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie”
Numer referencyjny: EZ-p/P
NO/45/2020

Przedmiotem zamówienia jest: budowa zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie”.

Zamawiający podzielił inwestycję na niezależne etapy realizacyjne.
Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap Inwestycji (opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SWIZ), który obejmuje:
- Budowę szklarni wielonawowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, c.o., elektryczną i kanalizacyjną (oznaczoną numerem 1) w treści dokumentu pozwolenia na budowę);
- Budowę budynku zaplecza technicznego szklarni wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, ciepłowniczą, elektryczną, teletechniczną, kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji (z wyłączeniem instalacji gazów technicznych, która nie wejdzie do tego etapu realizacji) (oznaczoną numerem 2) w treści dokumentu pozwolenia na budowę);
- Budowę hali wegetacyjnej (oznaczoną numerem 3) w treści dokumentu pozwolenia na budowę);
- Budowę trzech szczelnych zbiorników retencyjnych na wodę opadową (oznaczoną numerem 8) w treści dokumentu pozwolenia na budowę);
- Rozbiórkę istniejących szklarni wraz z zapleczem techniczny i wiatą kolidujących z projektowaną inwestycją (oznaczoną numerem 9) w treści dokumentu pozwolenia na budowę);
- Budowę szczelnego otwartego zbiornika na wodę opadową pełniącego również funkcję zbiornika p – poż. (oznaczoną numerem 10) w treści dokumentu pozwolenia na budowę)
- Budowę instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku zaplecza szklarni; (oznaczoną numerem 12) w treści dokumentu pozwolenia na budowę)
- Budowę placów utwardzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; (oznaczoną numerem 13) w treści dokumentu pozwolenia na budowę)
- Budowę instalacji zewnętrznych: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji technologicznych
(z wyłączeniem gazów technicznych, które nie będą realizowane w tym etapie inwestycji); (oznaczoną numerem 14) w treści dokumentu pozwolenia na budowę)
- Budowę instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych systemu monitoringu zewnętrznego. (objętą pozwoleniem z dnia 18 sierpnia 2017r.)


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540545442-N-2020 z dnia: 2020-12-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A/ doświadczenie: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym
okresie wykonał w sposób należyty ( tj. podpisał protokół odbioru) co najmniej jedną inwestycję o
wartości 8.000.000,00 zł brutto, polegającą na wybudowaniu obiektu o powierzchni co najmniej
7000 m2 (słownie: siedem tysięcy metrów kwadratowych) zaliczanej do kategorii IX wg ustawy Prawo budowlane,
W ogłoszeniu powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A/ doświadczenie: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym
okresie wykonał w sposób należyty ( tj. podpisał protokół odbioru) co najmniej jedną inwestycję o
wartości 8.000.000,00 zł brutto, polegającą na wybudowaniu obiektu o powierzchni co najmniej
700 m2 (słownie: siedemset metrów kwadratowych) zaliczanej do kategorii IX wg ustawy Prawo budowlane,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.12.2020, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31.12.2020, godzina: 10:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540553435-N-2020 z dnia: 2020-12-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31.12.2020, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 10:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540397158-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 08.01.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 13.01.2021, godzina: 10:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się