Przetarg 7306424 - Budowa budynku żłobka w Nagawczynie w ramach zadania: ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7306424 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-29
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku żłobka w Nagawczynie w ramach zadania: „Budowa żłobka w miejscowości Nagawczyna”.
Numer referencyjny: I
TR.271.02.2020

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa budynku żłobka w Nagawczynie w ramach zadania: „Budowa żłobka w miejscowości Nagawczyna”. Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, instalacji wewnętrznych: wody; kanalizacji sanitarnej; centralnego ogrzewania; klimatyzacji; elektrycznej; słaboprądowej; gazu; instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej; powierzchni utwardzonych i miejsc postojowych oraz budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw) w miejscowości Nagawczyna.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) dokumentacja projektowa tj. :
projekty budowlany, przedmiar robót,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
- Wykonane przez: : BRS GRUPA Pracownia projektowa, 39-200 Dębica, ul. Prof. Gawrysia 6.

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR są zamieszczone jako załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ugdebica.pl : BIP - link –Zamówienia publiczne.

Z uwagi na przyjęte, w umowie o roboty budowlane, wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i służy do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentami podstawowymi do opisu przedmiotu zamówienia są: projekt budowlany i STWiOR.

Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać i przedłożyć Inwestorowi inwentaryzację geodezyjną- powykonawczą, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca robót budowlanych winien uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

3. Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych -
„Dokumentacja techniczna zawiera informacje dotyczące dostępności projektów dla wszystkich użytkowników oraz osób niepełnosprawnych”.

4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które są zawarte w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Gdy sposób świadczenia i okoliczności świadczenia, realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane, przez osoby występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem), to niezależnie od innych przepisów, wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zawrzeć z osobami zaangażowanymi w wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, umowę o pracę. Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę ( tj. na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014r.poz. 1502, z późn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. :
a) roboty betoniarskie, b) roboty blacharskie, c) roboty ciesielskie, d) roboty malarskie, e) roboty murarskie, f) roboty ogrodnicze, g) roboty tynkarskie, h) roboty zbrojarskie, i) roboty elektryczne, j) roboty instalacyjne, k) roboty montażowe, l) roboty drogowe, ł) roboty ziemne.

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia- robót budowlanych.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 1) - czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykonujących czynności wskazane w pkt 1) , wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. W konsekwencji będzie traktowane jako nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się