Przetarg 10072895 - Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową...

   
Analizuj Zamówienie 10072895 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-10
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową – zapewnie
nie integracji społecznej

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej, placu zabawa i drogi dojazdowej w miejscowości Żabice.Zakres robót obejmuje: 1) roboty ogólnobudowlane: stan surowy (roboty ziemne, roboty fundamentowe, konstrukcja nadziemia, dach /konstrukcja i pokrycie/, podsufitka wejścia i tarasu, pokrycie z papy pomieszczenie magazynowe, zabudowa i izolacja pomieszczenia magazynowego, podkłady, ścianki działowe); roboty wykończeniowe (podkłady i izolacje podłóg, tynki wewnętrzne okładziny G-K, okładziny z płytek, malowanie ścian i sufitów, drzwi wewnętrzne, podokienniki, elementy wyposażenia), roboty elewacyjne (stolarka zewnętrzna, ocieplenie, tynki zewnętrzne, elementy zewnętrzne);2) wyposażenie technologiczne obiektu: dostawa i montaż urządzeń i mebli gastronomicznych;3) instalację elektryczną: elektroenergetyczną linię zasilającą, oświetlenie zewnętrzne, rozdzielnica RG1 + szafka R1 + p.poż., instalację oświetlenia, gniazda wtykowe i siłowe, instalację uziomową, instalację odgromową, instalację teletechniczną, prace pomiarowe;4) instalację elektryczną – fotowoltaikę;5) instalację sanitarną – wentylację mechaniczną i klimatyzację: wentylację mechaniczną (urządzenia – centrala wentylacyjna, instalacja wentylacji nawiewnej /nawiew i wywiew – N1-W1,wywiew W2, wywiew W3, próby i rozruch wentylacji/), instalację klimatyzacji, prace towarzyszące;6) instalację sanitarną – wewnętrzną – CO, wodno-kanalizacyjną: instalację centralnego ogrzewania (montaż pomp ciepła, rurociągi preizolowane, instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – roboty instalacyjne montażowe), instalacje wodno-kanalizacyjne (instalacja wodociągowa KOD CPV: 45332200-5, instalacja kanalizacji sanitarnej KOD CPV: 45332300-6);7) instalację sanitarną – zewnętrzną wodno-kanalizacyjną: przyłącze wodociągowe (roboty ziemne, roboty montażowe), instalację zewnętrzną wody (roboty ziemne, roboty montażowe), przyłącze kanalizacji sanitarnej (roboty ziemne, kanały i elementy kanałów), instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej (roboty ziemne, kanały i elementy kanałów); 8) zagospodarowanie terenu: roboty przygotowawcze, porządkowanie terenu, utwardzenia terenu (wykonanie utwardzeń - ciągów pieszo jezdnych PU1-2, utwardzenia tarasu i podestu wejściowego PU3-4, opaska żwirowa PU6), małą architekturę, plac zabaw PU5 (wykonanie placu zabaw, ogrodzenie, wyposażenie OFE OS-107/10/2023), teren zielony.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.

RI.271.31.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00521002/01 z dnia: 2023-11-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-04 09:00
Po zmianie:
2023-12-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-04 09:30
Po zmianie:
2023-12-08 10:30


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00533262/01 z dnia: 2023-12-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
1) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wówczas, gdy:
a) wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości minimum 2000000,00 złotych brutto dla każdego zadania. Informacja powyższa winna wynikać z żądanych przez zamawiającego dokumentów (rozdział X specyfikacji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż zł, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w zł wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.
b) wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj.:
- kierownikiem budowy – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- kierownikiem robót sanitarnych – co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- kierownikiem robót elektrycznych – co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- kierownikiem robót teletechnicznych – co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
Po zmianie:
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
1) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wówczas, gdy:
a) wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizacją dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o łącznej wartości brutto minimum 1900000,00 złotych. Informacja powyższa winna wynikać z żądanych przez zamawiającego dokumentów (rozdział X specyfikacji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż zł, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w zł wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.
b) wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj.:
- kierownikiem budowy – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- kierownikiem robót sanitarnych – co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- kierownikiem robót elektrycznych – co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- kierownikiem robót teletechnicznych – co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-08 10:00
Po zmianie:
2023-12-12 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-08 10:30
Po zmianie:
2023-12-12 10:30
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45000000, 45111200, 45111291, 45112710, 45212000, 45223000, 45231300, 45233120, 45260000, 45300000, 45310000, 45311000, 45312000, 45315000, 45316000, 45331200, 45332000, 45332200, 45332300, 45400000, 45420000, 45421000, 45421152, 45430000, 45431000, 45432100, 45440000, 45450000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10243612 2024-03-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - I etap - modernizacja budynku administracyjnego. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Punktu Selektywneg...
10274843 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn" 4.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej...
10241343 2024-03-11
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego dla Łodzi-Bałut i Polesia w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Pl. Gen. Józefa Hallera 1...
10279639 2024-03-11
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych związanych ze zwiększeniem dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa Powiatowego w Łobzie 1. Przedmiotem zamów...
10277785 2024-03-12
godz. 10:45
Łódzkie Część 1: „Przebudowa ulicy Chabrowej w Łasku” realizowana w ramach projektu pn.: „Podniesienie standardu technicznego dróg gminnych na terenie Łasku” – część I. (RO.271.4....
10279600 2024-03-15
godz. 11:30
Mazowieckie wymiana zniszczonej nawierzchni przed budynkiem ul. Sobieskiego 10 w Warszawie
10250147 2024-03-18
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 4c 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i wymianie siec...
10277974 2024-03-28
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie remontów odcinków dróg wojewódzkich na sieci dróg województwa łódzkiego w 2024 roku z podziałem na zadania W ramach poszczególnych zadań planuje się wykonanie remontó...
10277895 2024-03-29
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 3C 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg w Zielonej Górze w zakresie r...
10275121 2024-04-04
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie „Budowa dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części: - południową na odcinku Kozłowo – Nidzica w ciągach DW545, 604, 538 - północną na odcinku Nowa R...