Przetarg 9912531 - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS...

   
Analizuj Zamówienie 9912531 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-01
przedmiot ogłoszenia
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstocho
wie- budynek ”A””

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wybudowanie w standardzie „pod klucz” budynku mieszkalnego 1-klatkowego, o czterech kondygnacjach nadziemnych z windą wewnątrz klatki, miejscami postojowymii zagospodarowaniem terenu, z lokalami mieszkalnymi o parametrach:a) powierzchnia zabudowy: 488,47 m²,b) powierzchnia użytkowa: 1.638,27 m²,c) kubatura całkowita: 6.400,00 m³,wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. 3. Zakres realizacji objęty przedmiotem zamówienia określają przedmiary robót – załączniki od nr 7.1. do nr 7.6. do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załączniki nr 8.1. do nr 8.4. do SWZ, Projekty Budowlane - załączniki nr 9.1. do nr 9.5. do SWZ oraz opinia geotechniczna – załącznik nr 11 do SWZ. Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost ze SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja ta jest załącznikiem do SWZ oraz ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.W przypadku, jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, nie stanowią one odniesienia dla Zamawiającego ani opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca nie powinien brać ich pod uwagę podczas sporządzania oferty. 4. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotu zamówienia m.in.:1) instrukcje (w języku polskim) użytkowania, obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,3) dokumentacje powykonawcze dla każdej branży osobno,4) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.5. UWAGA! Przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawcy w ustaleniu ceny ryczałtowej. Ilości i opisy poszczególnych pozycji przedmiarów robót nie należy traktować jako ostatecznie definiujących wymagania dla danej roboty. Nawet jeżeliw przedmiarach – nie ujęto całego zakresu robót, to roboty muszą być wycenione i wykonane według:- Projektów budowlanych, - Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i obowiązujących przepisów technicznych,- wiedzy technicznej,- zapisów w niniejszej SWZ,w związku z powyższym przed przystąpieniem do postępowania Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną miejsc, w których będą wykonywane roboty. Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest obligatoryjne. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadzi wizji lokalnej nie zostanie odrzucona. Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.6. Działając zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym:1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne tj. robotnik budowlany – kod zawodu 71, według klasyfikacji zawodów i specjalności określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, związane z przedmiotem zamówienia opisane w przedmiarach robót, STWiORB oraz projektach budowlanych, zatrudnione były na podstawie stosunku pracy;2) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu i dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została zakończona;3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ określone zostały: a) sposób weryfikacji zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt IV.6.1) SWZ, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt IV.6.1) SWZ, c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt IV.6.1) oraz pkt IV.6.3).a) i pkt IV.6.3).b) SWZ.7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.8. Działając na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający opisuje w § 3 ust. 19 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ wymagania środowiskowe określone w przepisach ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 z późn. zm.).

DTIZ.2611.19.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00394619/01 z dnia: 2023-09-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt X.1.3) SWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100).
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt X.1.4) SWZ, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, o łącznej wartości minimalnej 5.000.000,00 zł netto (słownie złotych: pięć milionów 00/100) lub trzech budynków o wartości powyżej 2.500.000.00 netto zł każdy (słownie złotych: dwa miliony pięćset 00/100);
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do kierowanie robotami ww. zakresie;
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do kierowanie robotami ww. zakresie;
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do kierowanie robotami ww. zakresie;
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do kierowanie robotami ww. zakresie;
Wymienione powyżej w pkt X.5.2) SWZ osoby ze strony Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko opisane powyżej w pkt X.5.2) SWZ (dozwolone jest łączenie funkcji).
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Po zmianie:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt X.1.3) SWZ, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100).
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt X.1.4) SWZ, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, lub nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, o łącznej wartości minimalnej 5.000.000,00 zł netto (słownie złotych: pięć milionów 00/100) lub trzech budynków o wartości powyżej 2.500.000,00 netto zł każdy (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100);
2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do kierowanie robotami ww. zakresie;
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do kierowanie robotami ww. zakresie;
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do kierowanie robotami ww. zakresie;
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających do kierowanie robotami ww. zakresie;
Wymienione powyżej w pkt X.5.2) SWZ osoby ze strony Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko opisane powyżej w pkt X.5.2) SWZ (dozwolone jest łączenie funkcji).
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00399901/01 z dnia: 2023-09-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-20 12:00
Po zmianie:
2023-09-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-20 12:30
Po zmianie:
2023-09-27 12:30


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00412630/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-19
Po zmianie:
2023-10-26
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45111230, 45112000, 45112100, 45112210, 45112700, 45112730, 45200000, 45210000, 45230000, 45232310, 45232332, 45232440, 45233000, 45233100, 45233120, 45233129, 45233161, 45233220, 45233226, 45233260, 45233320, 45310000, 45311000, 45315300, 45315700, 45324000, 45330000, 45331000, 45332000, 45332200, 45332300, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10111799 2023-12-04
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Opis Zlecę budowę bliźniaka składającego się z trzech części. Jedna część okolo 180m2. Możliwośc wykonania wykopu pod piwnicę na własną rękę. Można zaczynać od zaraz.
10127318 2023-12-08
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę budowę domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym - Stan Surowy
10100749 2023-12-11
godz. 11:00
SIM ZAGŁĘBIE SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wojkowicach przy ul. Sucharskiego.Wykonany obiekt będący przedmiotem zamówienia n...
10094024 2023-12-12
godz. 17:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CZERWONY RYNEK malowanie klatek schodowych wraz z wymianą zabudowy szachtów instalacyjnych oraz pionów kanalizacji deszczowej w budynkach:nr 24/25 ul. Myśliwska 19/21-klatki I ÷ V, nr 28/29 ul. Myśliwska 1...
10120022 2023-12-15
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW W RACIBORZU Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Przebudowy budynku mieszkalnego przy ul....
10121281 2023-12-15
godz. 09:00
SIM MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosław...
10118869 2023-12-15
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE Remont kapitalny budynku mieszkalno – usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego budynku mieszkal...
10117924 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD GMINY KOMORNIKI Budowa budynku komunalnego 16-lokalowego w Plewiskach 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego, komunalnego, wielorodzinnego dwukondygnacyjnego w zabudowie wolnostojącej...
10123223 2024-01-22
godz. 14:00
WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W ŁODZI BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ GARAŻOWĄ W PARTERZE WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULI...
10089395 2024-03-29
godz. 12:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MZB SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Remont z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Pocztowej 17 w Wałbrzychu Przedmiotem zamówienia jest remont wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorod...