Przetarg 9742069 - Budowa budynku magazynowo - biurowego na terenie bocznicy...

   
Analizuj Zamówienie 9742069 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-06-14
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku magazynowo - biurowego na terenie bocznicy kolejowej Wrocław Główny Numer referencyjny: 23/WNP-018069/INF
1. Przed
miotem zamówienia jest budowa budynku magazynowo - biurowego na terenie bocznicy kolejowej Wrocław Główny.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego, na podst. ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych, dalej jako "Ustawa Pzp" lub "Pzp"
3. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert dla ustalenia najwyżej ocenionej oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowo - biurowego na terenie bocznicy kolejowej Wrocław Główny. 2. W zakres prac o których mowa w ust. 1 wchodzi: 1) budowa budynku magazynowo - biurowego, bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjnego o wysokości do 9 m; powierzchni 1393,26 m.kw.; 2) rozbiórka i budowa wiaty magazynowej o powierzchni 169,64 m.kw.; 3) montaż trzech kontenerów magazynowo - technicznych (do składowania materiałów takich jak: oleje, farby, gazy techniczne) 4) uzbrojenie terenu - budowa przyłączy oraz budowa i przebudowa sieci zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej deszczowej, kanalizacyjnej sanitarnej ogólnospławnej oraz zewnętrznej instalacji c.o., a także budowa sieci elektroenergetycznych zasilających budynki i urządzenia oraz oświetlenie terenu; 5) utwardzenie terenu; 6) rozbiórka istniejących budynków wraz z demontażem urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 126-400217 z dnia 2023-07-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/10/2023
Powinno być:
Data: 29/10/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 144-459880 z dnia 2023-07-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/10/2023
Powinno być:
Data: 18/11/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 154-491179 z dnia 2023-08-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/11/2023
Powinno być:
Data: 19/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 21/09/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 178-558346 z dnia 2023-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/12/2023
Powinno być:
Data: 27/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/09/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 13:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 188-583733 z dnia 2023-09-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. Zamawiający wymaga, by wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego konstrukcji z płyt warstwowych o wartości co najmniej 2.000.000 zł netto każda.(...)
Powinno być:
1. Zamawiający wymaga, by wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego z obudową ścian z płyt warstwowych o wartości co najmniej 2.000.000 zł netto każda.(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/12/2023
Powinno być:
Data: 03/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 190-595609 z dnia 2023-10-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/01/2024
Powinno być:
Data: 09/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 198-620698 z dnia 2023-10-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 09/01/2024
Powinno być:
Data: 15/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18/10/2023
Czas lokalny: 12:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45110000, 45210000, 45262400, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , magazyny, zakłady produkcyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10611701 2024-06-27
godz. 09:00
Lubuskie Budowa hali sportowej "Centrum Sportów Leśna" w Żarach 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parterowego budynku „Centrum Sportów Leśna” o kubaturze 5 272,72 m3 wraz z zabudową t...
10619466 2024-06-28
godz. 10:00
Mazowieckie „Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 w Piasecznie na potrzeby Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. 1. Przedmiotem zam...
10619459 2024-07-02
godz. 08:30
Pomorskie 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej – żłobka na działkach nr 178/2, 77/4, 78/2 poło...
10619754 2024-07-02
godz. 09:00
Śląskie Dostosowanie pomieszczeń kuchni Szpitalnej do obowiązujących przepisów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Dostosowanie...
10630318 2024-07-03
godz. 10:00
Lubelskie Zagospodarowanie terenu wokół budynków szpitala w ramach utworzenia wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi w Opolu Lubelskim etap II I. Przedmiotem zamówienia jest Zagospod...
10527815 2024-07-05
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup, dostawa, montaż sprzętu na potrzeby Pracowni Leków Jałowych wraz z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Apteki Szpitalnej w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przeb...
10630093 2024-07-08
godz. 14:00
Mazowieckie „Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2” obejmuje roboty budowlane dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strat...
10632714 2024-07-11
godz. 09:00
Wielkopolskie Modernizacja węzłów cieplnych, instalacji wentylacji oraz wprowadzenia systemu zarządzania i monitoringu mediów w formule zaprojektuj i wybuduj w wybranych budynkach UPP 1. Zamówienie...
10338031 2024-07-11
godz. 10:00
Lubuskie Rzepińskie Centrum Sportowe 1) Budowę budynku wielofunkcyjnego - socjalno hotelowego (z funkcją administracyjno – sportowo – hotelową), o prostopadłościennej bryle w wycięciami p...
10611725 2024-07-17
godz. 09:00
Pomorskie Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na oddziały pobytu dziennego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży – znak sprawy Adm 6/2024 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pr...