Przetarg 9742069 - Budowa budynku magazynowo - biurowego na terenie bocznicy...

   
Analizuj Zamówienie 9742069 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-06-14
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku magazynowo - biurowego na terenie bocznicy kolejowej Wrocław Główny Numer referencyjny: 23/WNP-018069/INF
1. Przed
miotem zamówienia jest budowa budynku magazynowo - biurowego na terenie bocznicy kolejowej Wrocław Główny.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego, na podst. ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych, dalej jako Ustawa Pzp lub Pzp
3. Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert dla ustalenia najwyżej ocenionej oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowo - biurowego na terenie bocznicy kolejowej Wrocław Główny. 2. W zakres prac o których mowa w ust. 1 wchodzi: 1) budowa budynku magazynowo - biurowego, bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjnego o wysokości do 9 m; powierzchni 1393,26 m.kw.; 2) rozbiórka i budowa wiaty magazynowej o powierzchni 169,64 m.kw.; 3) montaż trzech kontenerów magazynowo - technicznych (do składowania materiałów takich jak: oleje, farby, gazy techniczne) 4) uzbrojenie terenu - budowa przyłączy oraz budowa i przebudowa sieci zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej deszczowej, kanalizacyjnej sanitarnej ogólnospławnej oraz zewnętrznej instalacji c.o., a także budowa sieci elektroenergetycznych zasilających budynki i urządzenia oraz oświetlenie terenu; 5) utwardzenie terenu; 6) rozbiórka istniejących budynków wraz z demontażem urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 126-400217 z dnia 2023-07-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/10/2023
Powinno być:
Data: 29/10/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 144-459880 z dnia 2023-07-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/10/2023
Powinno być:
Data: 18/11/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 154-491179 z dnia 2023-08-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/11/2023
Powinno być:
Data: 19/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/08/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 21/09/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 178-558346 z dnia 2023-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 21/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/12/2023
Powinno być:
Data: 27/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 21/09/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 13:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 188-583733 z dnia 2023-09-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. Zamawiający wymaga, by wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego konstrukcji z płyt warstwowych o wartości co najmniej 2.000.000 zł netto każda.(...)
Powinno być:
1. Zamawiający wymaga, by wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego z obudową ścian z płyt warstwowych o wartości co najmniej 2.000.000 zł netto każda.(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/12/2023
Powinno być:
Data: 03/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 190-595609 z dnia 2023-10-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/01/2024
Powinno być:
Data: 09/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 198-620698 z dnia 2023-10-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 09/01/2024
Powinno być:
Data: 15/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18/10/2023
Czas lokalny: 12:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45110000, 45210000, 45262400, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , magazyny, zakłady produkcyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10045415 2023-12-04
godz. 10:00
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY Przebudowa lokalu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ulicy Redutowej 48 w Warszawie 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Modernizacją Filii Bib...
10098959 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JEDLNIA-LETNISKO Budowa obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Jedlnia - Letnisko Zadanie polegać będzie na budowie obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Jedlnia – Letnisko:1. B...
10090172 2023-12-08
godz. 10:00
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. W GDAŃSKU Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, czyli przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności lecznicz...
10116535 2023-12-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. Przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy oddziałów Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej na po...
10100684 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum treningowo – sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego – ETAP III” 1. W ramach zadania inwes...
10120413 2023-12-15
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE 102/23. Postępowanie w trybie podstawowym na przebudowę Działu Sterylizacji i Dezynfekcji . Pn. „Przebudowa Działu Sterylizacji i Dezynfekcji”, dofinansowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Pr...
9994404 2023-12-15
godz. 10:00
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH Rozbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną w Składnicy RARS w Wąwale Numer referencyjny: BZzp.261.109.2023 1. Prze...
10125317 2023-12-19
godz. 13:00
ŻABKA POLSKA SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM DLA SKLEPU ŻABKA W LOKALIZACJI MOP CHOCISZEWO i MOP ROGOZINIEC -
9762170 2023-12-22
godz. 09:00
URZĄD MIASTA GLIWICE Budowa szpitala miejskiego Numer referencyjny: ZA.271.26.2023 Przedmiotem zamówienia jest budowa szpitala miejskiego w Gliwicach, w ramach postępowania prowadzonego pn.: "Budowa szpitala mie...
10113035 2024-01-04
godz. 09:00
PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU „Budowa budynku dydaktycznego PUZ w Tarnobrzegu” Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku dydaktycznego oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowani...