Przetarg 8308033 - Budowa budynku Białostockiego Centrum Obrazowania...

   
Analizuj Zamówienie 8308033
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-03
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i uzyskani
em pozwolenia.. Numer referencyjny: AZP.25.3.13.2021
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ. Wszystkie prace należy skalkulować i wykonać w oparciu o Załącznik nr 2 do SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ. Wszystkie prace należy skalkulować i wykonać w oparciu o Załącznik nr 2 do SWZ. 3. wykonanie robót budowlanych wraz wyposażeniem oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 4. Na przedmiot zamówienia Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji. 5. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 168-439114 z dnia 2021-08-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 01/12/2021
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 173-450756 z dnia 2021-09-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Powinno być:
Data: 25/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/09/2021
Czas lokalny: 10:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się