Przetarg 8867588 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2...

   
Analizuj Zamówienie 8867588 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa b
oisko wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach pola gry 24,00 metry x 44,00 metry z wyposażeniem sportowym np. bramki, tablice, słupki (w tym boisko do: piłki ręcznej o powierzchni, piłki siatkowej o powierzchni, koszykówki szt. 2 o powierzchni ) wraz z piłkochwytem (piłkochwyt tj. ogrodzenie z siatki na całym obwodzie boiska wyposażonym w dwie furtki wejściowe i bramę wjazdową) oraz oświetleniem (4 szt. słupów oświetleniowych i 8 szt. naświetlaczy LED). Z trzech stron pole boiska wielofunkcyjnego obudowane zostanie opaską z kostki betonowej (polbruk). Od strony północnej planuje się chodnik z kostki betonowej (polbruk) z elementami małej architektury takimi jak ławki parkowe szt. 8, stojaki na rowery szt. 2, kosze na śmieci szt. 4. Dla potrzeb planowanej inwestycji zostanie wykorzystana część placu sportowo – rekreacyjnego o nawierzchni bitumicznej znajdującego się w północno zachodniej części działki nr 1862/2 w sąsiedztwie istniejącego budynku Sali Gimnastycznej. Przedmiotowe boisko będzie obiektem sportowym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w celu aktywnego uprawiania sportu 2. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.3. Pozostałe: Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. Prace muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania. Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i urządzeń innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt i urządzenia dobrane do wyliczeń. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać próby szczelności, próby ciśnieniowe, pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej i natężenia oświetlenia. Wyniki pomiarów przedstawić w protokołach. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.4. Ponadto zakres zadania obejmuje:a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, c) Zapewnienie kierownika budowyd) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. f) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości.i) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.i Informacja dotycząca robót zamiennych:- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.- Roboty zamienne mogą wynikać:- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.j) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;k) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawal) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;m) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;n) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).o) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;p) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;q) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.r) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót;s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;t) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną – ( 3 egz.)

GKZ.271.1.5.2022.MK


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152400/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00015668/03/P
Po zmianie:
2022/BZP 00015668/04/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisko wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach pola gry 24,00 metry x 44,00 metry z wyposażeniem sportowym np. bramki, tablice, słupki (w tym boisko do: piłki ręcznej o powierzchni, piłki siatkowej o powierzchni, koszykówki szt. 2 o powierzchni ) wraz z piłkochwytem (piłkochwyt tj. ogrodzenie z siatki na całym obwodzie boiska wyposażonym w dwie furtki wejściowe i bramę wjazdową) oraz oświetleniem (4 szt. słupów oświetleniowych i 8 szt. naświetlaczy LED). Z trzech stron pole boiska wielofunkcyjnego obudowane zostanie opaską z kostki betonowej (polbruk). Od strony północnej planuje się chodnik z kostki betonowej (polbruk) z elementami małej architektury takimi jak ławki parkowe szt. 8, stojaki na rowery szt. 2, kosze na śmieci szt. 4. Dla potrzeb planowanej inwestycji zostanie wykorzystana część placu sportowo – rekreacyjnego o nawierzchni bitumicznej znajdującego się w północno zachodniej części działki nr 1862/2 w sąsiedztwie istniejącego budynku Sali Gimnastycznej. Przedmiotowe boisko będzie obiektem sportowym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w celu aktywnego uprawiania sportu
2. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.


3. Pozostałe:
 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. Prace muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania.
 Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
 Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.
 Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i urządzeń innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt i urządzenia dobrane do wyliczeń.
 Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.
 Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.
 Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać próby szczelności, próby ciśnieniowe, pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej i natężenia oświetlenia. Wyniki pomiarów przedstawić w protokołach.
 Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.4. Ponadto zakres zadania obejmuje:
a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu,
c) Zapewnienie kierownika budowy
d) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP.
f) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.
h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości.
i) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.
i Informacja dotycząca robót zamiennych:
- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.
- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.
- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.
- Roboty zamienne mogą wynikać:
- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,
- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,
- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
j) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;
k) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
l) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
m) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
n) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).
o) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;
p) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;
q) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.
r) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót;
s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;
t) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną – ( 3 egz.)
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisko wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach pola gry 24,00 metry x 44,00 metry z wyposażeniem sportowym np. bramki, tablice, słupki (w tym boisko do: piłki ręcznej o powierzchni, piłki siatkowej o powierzchni, koszykówki szt. 2 o powierzchni ) wraz z piłkochwytami wolnostojącymi oraz ogrodzeniem z siatki na całym obwodzie boiska wyposażonym w dwie furtki wejściowe i bramę wjazdową oraz oświetleniem (4 szt. słupów oświetleniowych i 8 szt. naświetlaczy LED). Z trzech stron pole boiska wielofunkcyjnego obudowane zostanie opaską z kostki betonowej (polbruk). Od strony północnej planuje się chodnik z kostki betonowej (polbruk) z elementami małej architektury takimi jak ławki parkowe szt. 8, stojaki na rowery szt. 2, kosze na śmieci szt. 4. Dla potrzeb planowanej inwestycji zostanie wykorzystana część placu sportowo – rekreacyjnego o nawierzchni bitumicznej znajdującego się w północno zachodniej części działki nr 1862/2 w sąsiedztwie istniejącego budynku Sali Gimnastycznej. Przedmiotowe boisko będzie obiektem sportowym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w celu aktywnego uprawiania sportu
2. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.


3. Pozostałe:
 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. Prace muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania.
 Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
 Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.
 Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i urządzeń innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt i urządzenia dobrane do wyliczeń.
 Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.
 Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.
 Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać próby szczelności, próby ciśnieniowe, pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej i natężenia oświetlenia. Wyniki pomiarów przedstawić w protokołach.
 Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.4. Ponadto zakres zadania obejmuje:
a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu,
c) Zapewnienie kierownika budowy
d) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP.
f) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.
h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości.
i) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.
i Informacja dotycząca robót zamiennych:
- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.
- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.
- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych.
- Roboty zamienne mogą wynikać:
- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,
- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,
- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
j) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;
k) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
l) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
m) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
n) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).
o) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;
p) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;
q) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.
r) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót;
s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;
t) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną – ( 3 egz.)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 10:15
Po zmianie:
2022-05-16 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-09
Po zmianie:
2022-06-14UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00158966/01 z dnia: 2022-05-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
6
Po zmianie:
5
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-16 10:00
Po zmianie:
2022-05-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-16 10:15
Po zmianie:
2022-05-18 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-14
Po zmianie:
2022-06-16
branża Drogownictwo
podbranża boiska
kody CPV 45112720, 45316000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: boiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8884095 2022-05-23
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Szkolna 2 w Ożarowie Mazowieckim 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa boi...
8887954 2022-05-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY LASZKI Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w WietlinieZakres zamówienia obejmuje...
8895502 2022-05-26
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROTOSZYN 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Krotoszynie. 1.1. Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 60 m x 34 ...
8895979 2022-05-26
godz. 09:00
URZĄD GMINY CIECHOCIN Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, usytuowanego przy Szkole Podstawowej w...
8897262 2022-05-26
godz. 11:00
URZĄD GMINY TOMICE 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Radocza, Gmina Tomice” w zakres której wchodzą: a) roboty rozbiórkowe; b) remont odwodnienia boiska; c) r...
8899223 2022-05-27
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE Przebudowa istniejącego boiska wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 w parku Jordana w Myślenicach Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego boiska, zlokalizowan...
8898832 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIERUŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: „Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bieruń” obejmujących wykonanie nawierzchni z pol...
8906059 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY GOŁCZA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Czaple Małe, Gmina Gołcza. Obiekt zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 359/8, obręb Czaple ...
8913812 2022-06-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY NIWISKA Modernizacja boiska sportowego w Trześni 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska sportowego w Trześni zgodnie z zakresem robót wynikający...
8921186 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY IŁOWA 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Koninie Żagańskim”.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 45231300-83. W ramach za...