Przetarg 7539092 - Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu – ul....

   
Analizuj Zamówienie 7539092 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-17
przedmiot ogłoszenia
Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu – ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy.
Numer referencyjny: ZP.271.25.
2020

Część I ogólna
1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
45233140-2 Roboty drogowe
kody pomocnicze:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
„Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu – ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy ”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie bocznych dróg
ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy o łącznej długości 659,0 m, realizowanych w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 1/2016 z dnia 29.02.2016 r. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2020 r. i w 2021 r. Wykonawca, w imieniu Inwestora oraz w ramach przedmiotu zamówienia uzyska ostateczną decyzję organu nadzoru budowlanego
o pozwoleniu na użytkowanie drogi.
A) Inwestycja polegać będzie na:
1) budowie ul. Stanisława Ligonia, tj. sięgacza ul. Barańcowej o dł. 311,30 m, zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr: 8, 8a, 8b i 8c, a budynkami gospodarczymi i garażowymi (etap I),
2) budowie ul. Józefa Lompy, tj. sięgacza ul. Barańcowej o dł. 283,78 m zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr: 12 i 14 (etap II),
3) połączeniu ww. sięgaczy wzdłuż terenów kolejowych o dł. 64,04 m (etap III),
4) budowie sieci kanalizacji deszczowej,
5) budowie oświetlenia ulicznego,
6) przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN),
7) przebudowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) i średniego na pięcia (SN),
8) przebudowie istniejących ogrodzeń.

B) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ):
1. Projekt budowlany.
2. Projekty wykonawcze.
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
4. Przedmiary robót.
5. Standardy projektowania oraz wykonawstwa oświetlenia ulicznego w Gminie Bieruń.
6. Projekt tablic (wizualizacja) oraz sposób montażu tablic informacyjnych.
oraz w projekcie umowy.
Powyższe dokumenty stanowią załączniki do SIWZ.
C) Dostępność dla osób niepełnosprawnych zagwarantowana zostanie poprzez wykonanie dróg z zachowaniem zasad, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj.:
- podpory znaków drogowych usytuowane w sposób, który nie utrudnia użytkowania dróg, w tym przez osoby niepełnosprawne.

D) Informacja o dofinansowaniu projektu:
Gmina Bieruń uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu – ul.Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy pzp: jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

E) Warunki i wymagania.
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru protokołu końcowego.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć:
wykonanie robót drogowych w zakresie konstrukcji i nawierzchni wskazanych w przedmiarach robót
branży drogowej, w działach od 3 do 5 (etap I), w działach od 3 do 4 (etap II) i w dziale 3 (etap III).

F) Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp, udzielenia zamówień na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ,7 ustawy pzp.
G) Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzór umowy.
H) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115109-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-02, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-03, godzina: 11:00,
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111200, 45231300, 45231400, 45232000, 45232130, 45232210, 45233140, 45233226, 45316100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się