Przetarg 8163436 - Bieżące utrzymanie przejezdności sieci dojazdów...

   
Analizuj Zamówienie 8163436 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Bieżące utrzymanie przejezdności sieci dojazdów pożarowych i dróg leśnych.

1.Przedmiotem niniejszego postępowania o udz
ielenie zamówienia są:
roboty budowlane polegające na miejscowym przywracaniu przejezdności dróg leśnych nieutwardzonych lub o nawierzchni gruntowej ulepszonej, w tym dojazdów pożarowych, na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, poprzez likwidowanie zastoisk wody w trasie drogi, profilowanie nawierzchni równiarką, uzupełnianie ubytków nawierzchni tłuczniem kamiennym frakcji 0/100mm, zagęszczanie walcem drogowym, odmulenie istniejących rowów.
Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem będzie realizowane na drogach leśnych (w tym dojazdach pożarowych) wskazanych w załączniku nr 13 do SWZ oraz w trybie awaryjnym na drogach, na których wystąpią doraźne potrzeby wykonania robót przywracających punktową przejezdność. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Profilowanie równiarką: rozluźnienie warstwy górnej nawierzchni drogi, likwidacja nierówności profilu drogi, wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym,
b) Zagęszczenie walcem drogowym rozluźnionej nawierzchni gruntowej,
c) Zebranie nadmiaru rozluźnionego gruntu ładowarką wraz z odłożeniem poza drogę leśną na odległość od 1 do 5m,
d) Profilowanie równiarką: rozluźnienie warstwy górnej nawierzchni drogi, likwidacja nierówności profilu drogi,
e) Wypełnienie ubytków nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym frakcji 0/63 mm,
f) Wyrównanie uzupełnionych tłuczniem kamiennym fragmentów nawierzchni wraz z zagęszczeniem przy użyciu walca drogowego,
g) Oczyszczenie przydrożnego rowu z nagromadzonej materii organicznej na głębokość do 20 cm. Odtworzenie rowu do głębokości min. 60 cm w stosunku do korony drogi,
h) inne prace wykonywane koparko-ładowarką rozliczane godzinowo, wg godzin faktycznie przepracowanych,
i) inne prace wykonywane ręcznie rozliczane godzinowo, wg godzin faktycznie przepracowanych.

SA.270.2.2021.MW
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się