Przetarg 6630367 - Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6630367 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-07
przedmiot ogłoszenia
Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno- sanitarnym Pływalni „Start” przy ul. Startow
ej 36 w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej
Numer referencyjny: ZP 340-1/19

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymywaniu w należytej czystości i stanie higieniczno – sanitarnym terenów oraz pomieszczeń na Pływalni „Start” przy ul. Startowej 36 w Bielsku-Białej oraz Pływalni „Panorama” przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera:
1) zakres rzeczowy kompleksowego sprzątania pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia),
2) wykaz pomieszczeń oraz terenów zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ (wykaz pomieszczeń do sprzątania).
4. Wskazany przez Zamawiającego opis czynności sprzątania dla poszczególnego obiektu określa minimalny zakres działania do utrzymania czystości w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Zamawiający przypisał zadania sprzątania określonego typu pomieszczeń i powierzchni w obiektach oraz na zewnątrz wraz z określeniem częstotliwości świadczenia usługi. Zestawienie powierzchni
i pomieszczeń załączonych do SIWZ jest materiałem pomocniczym wyłącznie w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w tym zestawieniu powierzchnie czy zakres należy traktować jako orientacyjne.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów, rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług, ilości dni i godzin świadczenia usług, prawo do rezygnacji z poszczególnych zamówień np.
w przypadkach związanych ze zmianą w okresie funkcjonowania obiektów. Terminy otwarcia
i zamknięcia obiektów odkrytych uzależnione są przede wszystkim od panujących warunków atmosferycznych i mogą ulec przesunięciu np. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wskazujących na brak frekwencji osób korzystających z pływalni. Wykonawcy
z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.
6. Terminy określone w rozdziale IV ust. 1 SIWZ mogą ulec przesunięciu / zmniejszeniu w przypadku wystąpienia:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi,
c) działania niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na terminowość świadczenia usługi
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych świadczących usługi sprzątania, w wymiarze niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia określonym niniejszym zamówieniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi w zakresie wskazanym w pkt 7 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu żądany dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania jednego bądź kilku następujących dowodów:
-oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacj. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Inne uwarunkowania
1) Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty dokonania wizji lokalnej terenów i pomieszczeń objętych niniejszą SIWZ.
2) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom świadczącym usługi odzieży ochronnej, roboczej i środki ochrony osobistej, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
3) Usługa wykonywana na Pływalni „Start” i Pływalni „Panorama” wykonywana będzie w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób, aby nie zakłócała pracy pływalń oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących usługi oraz ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
5) Pracownicy Wykonawcy przebywać będą na obiektach w jednolitych estetycznych strojach dostosowanych do charakteru pracy oraz wyposażeni zostaną w identyfikatory imienne (Zamawiający pod pojęciem jednolitych strojów rozumie ubranie robocze (np. spodnie oraz koszulka) dostosowane do wykonywanych usług z nadrukiem np. serwis sprzątający itp.).
6) Wykonawca prowadził będzie książkę dyżurów (dla każdego obiektu oddzielnie), do której strony będą wpisywały wszelkie uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy. Książkę dyżurów Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu co najmniej raz w miesiącu do wglądu.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy. Pracownik upoważniony przez Zamawiającego ma prawo w książce dyżurów wpisywać uwagi dotyczące niewykonania, nienależytego wykonania lub zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Książka dyżurów będzie znajdować się na każdym obiekcie i będzie dostępna dla Zamawiającego w każdym czasie.
8) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich brakach, uszkodzeniach i zagrożeniach w mieniu Zamawiającego.
9) Wykonawca realizujący usługę winien posiadać własne materiały (środki myjąco-dezynfekcyjne), materiały sanitarne jak papier toaletowy, mydła w płynie, worki na śmieci, środki zapachowe (żelowe krążki) do pisuarów oraz muszli klozetowych oraz własne profesjonalne narzędzia, sprzęty i maszyny dedykowane do poszczególnego typu prac w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu zamówienia tj. myjki ciśnieniowe wodne i parowe, odkurzacze do zbierania elementów suchych i wody z podłogi, wózki wielofunkcyjne do sprzątania (z wiadrami, mopami), mopy, miotły, szufelki, wiadra, pistolet ciśnieniowy do dezynfekcji, urządzenia parowe dezynfekujące, sprzęty do mycia powierzchni szklanych wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu, packi do nakładania i rozprowadzania specjalistycznych środków chemicznych, ściągaczki do ściągania specjalistycznych środków chemicznych, dmuchawy, itp. urządzenia, których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy.
10) Narzędzie i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami.
11) Mycie, dezynfekcja i czyszczenie obiektu odbywać się będzie przy użyciu własnych specjalistycznych środków czyszczących czy chemicznych dostosowanych do poszczególnego rodzaju powierzchni i pomieszczeń, których zużycie wliczone jest w koszty wykonania usługi. Środki myjąco-dezynfekcyjne używane przez Wykonawcę do mycia i dezynfekcji muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, karty charakterystyk i pozwolenia Ministra Zdrowia. Środki mają być właściwe dla należytego wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przedkładania wszelkich dokumentów np. certyfikatów, kart charakterystyk środków chemicznych stosowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz stosować środki czyszczące i dezynfekcyjne dopuszczone przez Sanepid do stosowania w pływalniach.
12) Zastosowane środki nie mogą powodować przedwczesnego zużycia czyszczonej powierzchni lub części wyposażenia Zamawiającego.
13) W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę lub jego pracowników w związku z nieodpowiednim wykorzystaniem lub zastosowaniem środków, sprzętu bądź urządzeń, Wykonawca pokryje w całości koszty ich naprawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli środków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości żądania od Wykonawców zmiany środków czystości (w tym na wskazane przez Zamawiającego), narzędzi lub urządzeń technicznych.
14) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z obiektu własnych pojemników - opakowań po zużytych środkach czystości.
15) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie świadczenia usług wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie – z winy Wykonawcy - norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.
16) Zamawiający zapewnieni Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i wody w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpiecz¬ne prowadzenie prac będących przedmiotem zamówienia
oraz na czas wykonywania tych prac odpowiedniego pomieszczenia na szatnię dla pracowników, składowanie materiałów, narzędzi i urządzeń. Jednakże Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, materiały, narzędzia czy urządzenia będące własnością Wykonawcy w nich przechowywane.
17) W celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia odpowiedniej ilości osób.
18) Wykonawca na 5 dni przed przystąpieniem do świadczenia usług na poszczególnym obiekcie dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
19) Wykonawca opracuje we współpracy z Zamawiającym, procedurę codziennego utrzymania w czystości obiektów objętych przedmiotem zamówienia, specyfikacje pomieszczeń
i powierzchni.
20) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy.
21) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniających w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.
22) Osoby wykonujące czynności sprzątające na terenie niecki basenowej, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika obowiązane są do bezwzględnego nakaz pracy w kamizelkach ratunkowych. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec osoby nie przestrzegające niniejszego nakazu ponosi Wykonawca.
23) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia segregacji odpadów komunalnych przyjętej na poszczególnych obiektach. Segregacja polegać będzie na umieszczaniu odpowiednich odpadów
z znajdujących się na obiekcie koszach i umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach/ kontenerach należących do firmy wywozowej.
24) Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.
25) Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający.
26) Pracownicy świadczący usługi sprzątania z ramienia Wykonawcy zobowiązani są do przekazywania Kierownikowi danego obiektu wszelkich znalezionych rzeczy (pozostawionych przez klientów i inne osoby) podczas wykonywania usługi sprzątania.
27) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest zawrzeć i przedstawić Zamawiającemu kopię zawartej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 150.000,00 zł.
28) Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia przed przystąpieniem do świadczenia usługi objętej zamówieniem protokołu zdawczo – odbiorczego, do którego strony będą mogły wpisać uszkodzone mienie Zamawiającego.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu
kody CPV 90511300, 90910000, 90911200, 90911300, 90914000, 90919200, 90920000, 90921000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się