Przetarg 9952536 - Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w...

   
Analizuj Zamówienie 9952536 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Bezpieczna droga i bezpieczny plac zabaw w nowej odsłonie w miejscowości Bogusławice

Część 1: A Część I „Przebudowa dróg gminny
ch nr działek 117, 121/1, 121/3, 262/16, 263 o nawierzchni asfaltowej w miejscowościBogusławice” na długości 1,569 km i szerokości jezdni 3, 0 – 6,00 m. Zakres przewidzianych robót do wykonania obejmuje:- roboty przygotowawcze,- cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów,- roboty rozbiórkowe,- roboty ziemne,- regulacja pionowa urządzeń,- poszerzenie drogi na łukach,- poszerzenia jezdni,- jezdnia o nawierzchni asfaltowej,- krawężniki i obrzeża,- chodniki o nawierzchni asfaltowej,- remont cząstkowy chodnika,- roboty wykończeniowe,- oznakowanie pionowe i poziome,- bariery ochronne,- inwentaryzacja powykonawcza. Parametry projektowe:- klasa drogi: D ( dojazdowa)- dostępność: nieograniczona- kategoria ruchu: KR1- prędkość projektowana - 30 km/h- szerokość jezdni: 3,0 – 6,0 m- szerokość chodników – 1,25 – 1,5 m.

Część 2: B Część II Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego sportowego o nawierzchni przepuszczalnej z poliuretanu(44,00m x 24,90m) do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa, utwardzenie dla pieszych przy boisku wraz z ogrodzeniem terenu boiska oraz ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w Bogusławicach.Parametry Techniczne- powierzchnia całkowita boiska wielofunkcyjnego wraz z wybiegiem z kostki betonowej: 1139,60m2- powierzchnia projektowanego boiska (poliuretan) 24,90x44,00= 1095,60m2- powierzchnia projektowanych poszczególnych boisk (netto) wydzielonych:- boiska do piłki ręcznej 20,00 x 40,00 = 800,00 m2 - boiska do tenisa 10,97 x 23,77 = 260,76 m2- boiska do siatkówki x 2 9,00 x 18,00 = 324,00 m2- boiska do koszykówki x 2 14,00 x 24,00 = 672,00 m2- powierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej przy boisku 44,00 m2- kompletne ogrodzenie systemowe obwodowe boiska wysokości h = 4,0 m z wejściem (furtką) i bramą o szerokości 2,5 m- zakup i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża- plac zabaw o wymiarach 21,00x21,96 m z elementami zabawowymi wraz z systemowym ogrodzeniem panelowym typu 3D wysokości modułu h=1,0m i furtką- ogrodzenie terenu działki wzdłuż ulic systemowym ogrodzeniem panelowym typu 3D wysokości modułu h= 1,23 m prefabrykowana betonowa płyta cokołowa h= 0,20mZakres robót budowlanych obejmuje:Roboty branży budowlanej:- roboty przygotowawcze - m.in. demontaż istniejących dwóch metalowych bramek- roboty ziemne, korytowanie, wymiana gruntu wg szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowej- wykonanie podbudów pod nawierzchnie boiska i chodnika (opaski)- nawierzchnie poliuretanowe - boisko sportowe wielofunkcyjne- roboty betonowe dla ław krawężnikowych, stóp fundamentowych słupków ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki, obrzeży betonowych, fundamentów urządzeń sportowych- nawierzchnie z betonowej kostki brukowej - ciąg pieszy wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego- ogrodzenie systemowe boiska wielofunkcyjnego wysokości 4,0m ze stężeniem systemowym górnym wraz z montażem furtki wejściowej i bramy wjazdowej- dostawa i montaż wyposażenia sportowego boisk dla poszczególnych dyscyplin oraz elementów małej architektury - ławek i koszy na śmieci- wykonanie podłoża i nawierzchni placu zabaw z dowiezionego piasku- dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw wg dokumentacji technicznej- ogrodzenie systemowe placu zabaw wysokości 1,0m furtka- ogrodzenie systemowe terenu działki wysokości 1,23m prefabrykowany cokół- ręczne plantowanie terenu po robotach z wykonaniem trawników wokół boiska wg planu zagospodarowania terenu

ZP.271.1.16.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00421450/01 z dnia: 2023-09-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował:
Część I - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości 1 700 000,00.zł brutto (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100 ):
Część II - co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw o wartości 400 000,00 zł brutto ( słownie: czterysta tysięcy złotych);
Uwaga:
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
- przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną
b) Część I: dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Część II: dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy.
Uwaga:
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
- przez jedną robotę budowlaną (rozumie się wykonanie robót zrealizowanych w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzają spełnianie warunków dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówień.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
Po zmianie:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował:
Część I - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości 1 700 000,00.zł brutto (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100 ):
Część II - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego o wartości 300 000,00 zł brutto ( słownie: trzysta tysięcy złotych);
Uwaga:
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
- przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną
b) Część I: dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Część II: dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy.
Uwaga:
- przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
- przez jedną robotę budowlaną (rozumie się wykonanie robót zrealizowanych w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzają spełnianie warunków dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówień.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, boiska, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 34928200, 43325000, 45112710, 45212221, 45233140, 45236110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , boiska , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10114655 2023-12-13
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO RUDKA „Budowa drogi w Leśnictwie Ciechanowiec w km. rob. 0+000-1+250,60” 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ciechanowiec.2. Lokalizacja inwestycji: Leśnictwo Ciechano...
10118304 2023-12-14
godz. 09:00
GMINA MOSKORZEW ,,Przebudowa drogi gminnej nr 350046T Chebdzie-Lubachowy na odcinku o długości 1000 m” 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku o dłu...
10111569 2023-12-15
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU Wykonanie zadań drogowych w podziale na zadania związanych z: Rozbudową drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo – Kowróz polegającej na budowie drogi rowerowej; Remontem drogi powiatowej nr 2023...
10113248 2023-12-15
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIEMIATYCZACH Przebudowy i remont dróg powiatowych na terenie powiatu siemiatyckiego - części 1, 2, 3. Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje Część 2: Przebudowa drogi ...
10117636 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY BIELAWA „Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bielawa” Pod pojęciem „remonty cząstkowe nawier...
9984549 2023-12-15
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi wraz ze wszystkimi elementami na autostradzie A1 na odcinku od km 244+300 do km 293+000 Nume...
10121006 2023-12-15
godz. 12:00
URZĄD GMINY RACZKI Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki w miejscowości RaczkiWymagania dodatkowe:Wykonawca zobowiązany jest przed ...
9918308 2023-12-18
godz. 08:00
URZĄD MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA „Rozwój strefy przemysłowej poprzez uzbrojenie terenów na potrzeby funkcjonowania Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (JSAG)” Numer referencyjny: IGK.271.10.2023 Przedmiotem zamówie...
10115785 2024-01-24
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA SÓL Budowa drogi gminnej wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z budową niezbędnej infrastruktur...
9488581 2024-06-30
godz. 23:59
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym