Przetarg 8040224 - Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w...

   
Analizuj Zamówienie 8040224 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-25
przedmiot ogłoszenia
Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach specjalistycznego systemu GIS.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje
: świadczenie usług asysty technicznej oraz świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem funkcjonującym w Urzędzie Miasta Zielona Góra w ramach specjalistycznego systemu GIS.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.4 do SWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SWZ.3. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ.4. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.5. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.7. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o tym, że realizując usługę asysty dla aplikacji systemu GIS nie narusza praw majątkowych producenta ani firm trzecich (treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr I.1 do SIWZ).


DO-ZP.271.15.2021
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe, serwis, naprawa
kody CPV 72267100, 72320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się