Przetarg 7221021 - Artykuły gospodarcze,,higieniczne oraz artykuły...

   
Analizuj Zamówienie 7221021 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-10
przedmiot ogłoszenia
Artykuły gospodarcze,,higieniczne oraz artykuły gospodarstwa domowego
Numer referencyjny: ZP.102.2019

Artykuły gospodarcze,
higieniczne oraz artykuły gospodarstwa domowego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Lustro
Lustro Lustro

Część nr: 2 Nazwa: Pojemniki na odpady medyczne
Pojemniki na odpady medyczne Pojemniki na odpady medyczne

Część nr: 3 Nazwa: Maszynki do golenia,pojemniki na żywność, kosze, koszyczki plastikowe, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki do mydła, wieszaki łazienkowe
Maszynki do golenia,pojemniki na żywność, kosze, koszyczki plastikowe, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki do mydła, wieszaki łazienkowe Maszynki do golenia,pojemniki na żywność, kosze, koszyczki plastikowe, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki do mydła, wieszaki łazienkowe

Część nr: 4 Nazwa: Torby, worki na odpady, fartuchy i prześcieradła z folii, torebki na żywnosć, worki na zwłoki
Torby, worki na odpady, fartuchy i prześcieradła z folii, torebki na żywnosć, worki na zwłoki Torby, worki na odpady, fartuchy i prześcieradła z folii, torebki na żywnosć, worki na zwłoki

Część nr: 5 Nazwa: Akumulatory, baterie
Akumulatory, baterie Akumulatory, baterie

Część nr: 6 Nazwa: Listwa zasilajaca przepięciowa
Listwa zasilajaca przepięciowa Listwa zasilajaca przepięciowa

Część nr: 7 Nazwa: Półmaska FFP3
Półmaska FFP3 Półmaska FFP3

Część nr: 8 Nazwa: Ręczniki papierowe, jednorazowe, papier toaletowy
Ręczniki papierowe, składane, jednorazowe, papier toaletowy Ręczniki papierowe, składane, jednorazowe, papier toaletowy

Część nr: 9 Nazwa: Jednorazowa myjka, wyposażenie domowe
Jednorazowa myjka, wyposażenie domowe Jednorazowa myjka, wyposażenie domowe

Część nr: 10 Nazwa: Szczotki
Szczotki Szczotki

Część nr: 11 Nazwa: Środki czyszczące i polerujące
Środki czyszczące i polerujące Środki czyszczące i polerujące

Część nr: 12 Nazwa: Mopy i akcesoria do mopów
Mopy i akcesoria do mopów Mopy i akcesoria do mopów


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540277054-N-2019 z dnia: 2019-12-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 09:30 (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-30, godzina: 11:00 (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540279786-N-2019 z dnia: 2019-12-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 09:30 (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-07, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540544055-N-2020 z dnia: 2020-01-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 09:30 (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-14, godzina: 11:00 (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540006378-N-2020 z dnia: 2020-01-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
Nazwa i adres: Instytut Kardiologii (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Nazwa i adres: Narodowy Instytut Kardiologii (...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Komunikacja:
(...)
Wymagane jest przesyłanie ofert i wniosków do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Instytut Kardiologii, ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 330.
(...)

W ogłoszeniu powinno być:
Komunikacja:
(...)
Wymagane jest przesyłanie ofert i wniosków do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 330.
(...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 09:30. (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-21, godzina: 11:00. (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540010708-N-2020 z dnia: 2020-01-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 09:30 (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-23, godzina: 11:00 (...)UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540012761-N-2020 z dnia: 2020-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-19, godzina: 09:30 (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 11:00 (...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokument wyszczególniony poniżej:
1 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowanych produktów- Załącznik nr 4 do SIWZ, że:
1. wszystkie produkty są zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku
nr 1 do SIWZ w kolumnie „Opis”,
2.pojemniki na odpady medyczne są zgodne z normą ARD, spełniają wymagania normy ASTM F2132-poddane badaniom przebiciowym oraz posiadają certyfikat UN, 3. torby foliowe na odpady posiadają certyfikat PZH,
4. półmaski spełniają normy EN 149.
Dokumenty, o których mowa w pkt 2.- 4. będą okazywane Zamawiającemu na każde żądanie po podpisaniu umowy - w terminie wyznaczonym w umowie - Załacznik nr 5 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokument wyszczególniony poniżej:
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowanych produktów (dotyczy Zadania nr 2, 4 i 7) - Załącznik nr 4 do SIWZ, że zaoferowane:
1. pojemniki na odpady medyczne są zgodne z normą ARD, spełniają wymagania normy ASTM F2132 (poddane badaniom przebiciowym) oraz posiadają certyfikat UN,
3. worki foliowe na odpady posiadają certyfikat PZH lub równoważny,
4. półmaski spełniają normę EN 149.
Dokumenty na potwierdzenie będą okazywane Zamawiającemu na każde żądanie po podpisaniu umowy - w terminie wyznaczonym w umowie (Załącznik nr 5 do SIWZ).”.
2) Próbki składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
na potwierdzenie wymogów zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ – odpowiednio dla Zadania – ilość próbek odpowiednia dla każdego zadania w kolumnie „próbki”. Próbki mają być dostarczone na wezwanie Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach. Każda próbka musi
być oznakowana w języku polskim. Każda próbka powinna być dodatkowo opisana
przez Wykonawcę poprzez podanie nazwy Wykonawcy lub producenta, numeru zadania i pozycji zamówienia której dotyczy. Próbki na wezwanie powinny być złożone w Narodowym Instytucie Kardiologii, 04-635 Warszawa, ul. Niemodlińska 33, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 330 w opakowaniu opatrzonym opisem jak dla oferty z zaznaczeniem [„PRÓBKI”] wraz z wykazem asortymentowo - ilościowym.
3) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania zawarte
w Załączniku nr 1 do SIWZ: prospekt/ katalog/ folder/ karta (formularz) danych technicznych - dotyczy Zadania nr 4 poz.: 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A i 7, zadania nr 7 oraz zadania nr 12 poz. nr 2.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest:
Wzór oferty elektronicznej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium (...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 32 (od ostatecznego terminu składania ofert).
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Lp. Wymagany dokument 1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
branża Energoelektryczna, Kosmetyki, środki czystości, Medyczna, Opakowania
podbranża urządzenia, materiały, środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, sprzęt do utrzymania czystości, wyroby foliowe, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 14820000, 18100000, 19521000, 19640000, 31400000, 31700000, 33760000, 39200000, 39800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się