Zlecenie 7264406 - Analiza wariantów systemu kontroli dla wydatków w...

   
Analizuj Zamówienie 7264406 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-07
przedmiot zlecenia
Analiza wariantów systemu kontroli dla wydatków w perspektywie 2021-2027

Celem ekspertyzy jest określenie optymalnego system
u kontroli dla programów INTERREG w Polsce. Cel zostanie osiągnięty poprzez określenie mocnych i słabych stron systemów kontroli w programach INTERREG w zaproponowanych przez zamawiającego wariantach kontroli w tym określenie w każdym wariancie potrzebnych zasobów ludzkich, środków finansowych dla instytucji oraz obciążeń administracyjno-finansowych dla instytucji i beneficjenta.

Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie danych przekazanych przez zamawiającego jak również danych pozyskanych przez wykonawcę np. aktualnych danych na poziomie wynagrodzeń usług audytorskich. Cel zamówienia Instytucja Zarządzająca i Państwa Członkowskie UE powinny zagwarantować sprawnie funkcjonującą strukturę systemów zarządzania i kontroli w programach Interreg w celu:
a) zapewnienia zgodnego z prawem i prawidłowego wykorzystania dofinansowania EFRR w projektach programów INTERREG ,
b) ograniczenia obciążeń administracyjnych po stronie instytucji i beneficjenta.

Celem analizy będzie określenie mocnych i słabych stron systemów kontroli w zaproponowanych przez zamawiającego wariantach kontroli w programach INTERREG w tym określenie w każdym wariancie potrzebnych zasobów ludzkich, środków finansowych dla instytucji oraz obciążeń administracyjno-finansowych dla instytucji i beneficjenta.

Wykonawca oceni wykorzystywane w systemie kontroli 2014-2020 zasoby ludzkie i finansowe, zidentyfikuje braki i problemy oraz zaproponuje stosowne rozwiązania i rekomendacje do wdrożenia w tym zakresie dla poszczególnych wariantów kontroli przedstawionych przez zamawiającego z uwzględnieniem propozycji przepisów na lata 2021-2027. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie danych przekazanych przez zamawiającego jak również danych pozyskanych przez wykonawcę np. aktualnych danych na poziomie wynagrodzeń usług audytorskich. Na podstawie wniosków wykonawca określi najbardziej optymalne rozwiązanie instytucjonalne w systemie kontroli w latach 2021-2027.

Wnioski z analizy posłużą zaprojektowaniu przez Zamawiającego systemu kontroli dla programów Interreg 2021-2027. Przedmiot zamówienia 1. Zamówienie dotyczy określenia mocnych i słabych stron systemów kontroli w zaproponowanych przez zamawiającego wariantach w programach INTERREG. Przedmiotem będzie określenie w każdym wariancie potrzebnych zasobów ludzkich, środków finansowych dla instytucji oraz obciążeń administracyjno-finansowych dla instytucji i beneficjenta.
Wymagana będzie analiza danych zgromadzonych w perspektywie 2014-2020 dla programów, w których Polska pełni funkcję IZ (Polska-Słowacja, Polska–Saksonia, Południowy Bałtyk, Polska-Ukraina-Białoruś i Polska–Rosja) z uwzględnieniem danych odnoszących się do beneficjentów pochodzących spoza obszaru Polski (dane wygenerowane przez Zamawiającego z systemu SL 2014).

Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach, które zakończą się odbiorem i płatnością wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wypłacone w proporcjach 30% za I etap i 70% za drugi etap:
A. Analiza SWOT/TOWS
B. Ekspertyza

2. Opis rozwiązań w perspektywie 2014-2020
-System scentralizowany rozproszony w programach transgranicznych
-System scentralizowany w programach transnarodowych i międzyregionalnych:
-System zdecentralizowany w programach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS)

3. Możliwe rozwiązania dla systemu kontroli w perspektywie 2021-2027 - zamawiający na podstawie analizy projektowanych na okres 2021-2027 przepisów rozporządzenia INTERREG określił możliwe warianty (scenariusze) organizacji przyszłego systemu kontroli.

Wariant 1: oparty na odpowiedzialności państwa członkowskiego
a) System scentralizowany: Państwo Członkowskie wyznacza jedną instytucję odpowiedzialną za kontrolę wydatków ponoszonych przez beneficjentów pochodzących z tego państwa lub pełni funkcję kontrolera bezpośrednio.
b) System scentralizowany rozproszony: analogiczny do przyjętego w perspektywie 2014-2020, każde z Państw Członkowskich wyznacza kilka instytucji odpowiedzialnych za kontrolę wydatków ponoszonych przez beneficjentów pochodzących z tego państwa.
c) System zdecentralizowany:
-Państwo członkowskie zleca kontrolę wydatków instytucjom lub osobom funkcjonującym na rynku (audytorom, biegłym rewidentom) z wykorzystaniem np. prawa zamówień publicznych i finansowanych bezpośrednio przez państwo członkowskie ze środków Pomocy technicznej programu.
-Beneficjenci bezpośrednio zlecają kontrolę wydatków wykwalifikowanym audytorom (biegłym rewidentom). Audytorzy finansowani są z budżetu projektu. Audytorzy mogą być wybierani z listy utworzonej przez Państwo Członkowskie lub bezpośrednio z rynku na podstawie ustalonych w programie kryteriów.

Wariant 2: oparty na odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej programem
a) System scentralizowany: IZ wyznacza jedną instytucję odpowiedzialną za kontrolę wydatków ponoszonych przez wszystkich beneficjentów programu lub pełni funkcję kontrolera bezpośrednio.
b) System scentralizowany rozproszony: IZ wyznacza kilka instytucji odpowiedzialnych za kontrolę wydatków ponoszonych przez wszystkich beneficjentów programu.
c) System zdecentralizowany:
-IZ zleca kontrolę wydatków instytucjom lub osobom funkcjonującym na rynku (audytorom, biegłym rewidentom) z wykorzystaniem np. prawa zamówień publicznych i finansowanych bezpośrednio przez IZ ze środków Pomocy Technicznej programu.
-Beneficjenci bezpośrednio zlecają kontrolę wydatków wykwalifikowanym audytorom (biegłym rewidentom). Audytorzy finansowani są z budżetu projektu. Audytorzy mogą być wybierani z listy utworzonej przez IZ lub bezpośrednio z rynku na podstawie ustalonych w programie kryteriów. Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się