Zlecenie 7911120 - Aktywny Powiat Pucki - Edycja II Przedmiotem zamówienia...

   
Zamówienie 7911120 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-01-05
przedmiot zlecenia
Aktywny Powiat Pucki - Edycja II

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Pracownik biurowy” w wy
miarze 120 godzin dla 3-4 Uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej Integracji RPO WP 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Uczestnikami w projekcie są osoby bierne zawodowo, bezrobotne, niepełnosprawne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące powiat pucki. Kurs zawodowy będący przedmiotem zamówienia wynika ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników oraz zapotrzebowania rynku pracy na pracowników w tym zawodzie. Zamówienie dotyczy kompleksowego przeprowadzenia kursu zawodowego pn. „Pracownik biurowy” Wymiar godzinowy szkolenia: 120 godzin, w tym 50 godzin zajęć praktycznych. Przez godzinę rozumie się godzinę zegarową. Z uwagi na Covid-19 i obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa dopuszcza się przeprowadzenie zajęć praktycznych. Program kursu zawodowego powinien zawierać w szczególności: - schemat organizacyjny firmy, hotelu, - podstawy działania sekretariatu, biura, recepcji, - organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, - dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki, - techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych, - zasady redagowania pism urzędowych i służbowych wiadomości e-mail, - sporządzanie sprawozdań ze spotkań, zebrań, - sporządzanie raportów z działania firmy i innych, - zadania sekretariatu, biura, w zakresie ochrony tajemnic prawnie chronionych, - archiwizacja dokumentacji, - obsługa klienta, - obsługa programów komputerowych exel, word, Oczekiwane rezultaty: Każdy uczestnik powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu: specyfiki pracy na stanowisku Pracownik biurowy. Kurs powinien być zakończony uzyskaniem kwalifikacji zawodowych – zdaniem formalnego egzaminu oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje – dopełnienie tego warunku będzie należało do Wykonawcy zadania. Wykonawca zapewnia: • salę szkoleniową do zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie miasta Puck wyposażonej w niezbędne środki higieniczne dla uczestników oraz trenera tj.: środki dezynfekujące do rąk, powierzchni, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe. • wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w urządzenia, narzędzia, produkty, m.in. komputery wyposażone w oprogramowanie oraz inne niezbędne materiały oraz narzędzia potrzebne do wykonania programu zajęć praktycznych. • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, który zakończy się wystawieniem zaświadczeń/ certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. • materiały szkoleniowe w postaci: podręczników, skryptów, notatników, długopisów itp. Wykonawca jest zobowiązany do: • przeprowadzenia kursu dla wskazanych uczestników zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem • prowadzenia list obecności uczestników oraz dziennika zajęć • przeprowadzenia ankiet, przygotowanie i przeprowadzenie pre i post testu z zakresu wszystkich modułów tematycznych dla uczestników/uczestniczek • przeprowadzenia egzaminu • prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczonych usług oraz terminowego przekazywania jej Zamawiającemu. Zajęcia powinny trwać co najmniej 30 godzin tygodniowo, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe oraz 1 przerwę obiadową (30 minut). Zamawiający zapewnia: • Catering dla uczestników • Badania medycyny pracy • Ubezpieczenie NNW Termin realizacji zadania: Szacowany termin realizacji zamówienia to Styczeń 2021 – Luty 2021. Termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie także z uwagi na okoliczności mające wpływ na realizację Projektu, w tym rezygnacje uczestników. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu na wniosek uczestników z powodu choroby lub kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się