Zlecenie 7388991 - Aktualizacji powiatowego rejestru osuwisk i terenów...

   
Analizuj Zamówienie 7388991 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-17
przedmiot zlecenia
Aktualizacji powiatowego rejestru osuwisk i terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi na terenie powiatu dębickiego w zakresie
: 1) Przeprowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami osuwiskowymi i terenów, na których te ruchy występują celem porównania stanu zagrożeń osuwiskowych w okresie wiosennym i jesiennym dla obszarów zaewidencjonowanych osuwisk na 94 obszarach z obiektami publicznymi, stanowiącymi budynki i obiekty budowlane oraz infrastrukturalne na terenach: - gminy Brzostek-36 obszarów; we wsiach: Siedliska Bogusz - 8, Gorzejowa - 5, Januszkowice - 3, Bukowa - 3, Skurowa - 4, Opacionka - 2, Zawadka Brzostecka - 2, Przeczyca - 2, Grudna Dolna - 2, Grudna Górna - 1, Kamienica Górna - 2, Głobikowa - 1, Bączałka - 1, - gminy Dębica-23 obszary; we wsiach: Gumniska - 7, Stobierna - 5, Braciejowa Podgrodzie - 2, Nagawczyna - 2, Latoszyn - 2, Stasiówka - 1, - gminy Jodłowa-22 obszary; we wsiach: Jodłowa -11, Dęborzyn - 6, Dębowa - 2, Zagórze -2, Dzwonowa - 1, - gminy Pilzno-7 obszarów; we wsiach: Łęki Dolne - 2, Zwiernik - 2, Slotowa - 3, - miasta Dębicy-6 obszarów. 2) Przeprowadzenie terenowych obserwacji aktualizacyjnych identyfikacji, weryfikacji i monitorowania obserwacyjnego terenów zagrożonych ruchami osuwiskowymi i terenów, na których występują te ruchy ze zgromadzeniem wyników dla przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku w systemie prawnie nakazanego rejestru powiatowego z uwzględnieniem m.in. numerów ewidencyjnych działek dla części: gminy Brzostek według Mapy PIG osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi gminyBrzostek na terenach wsi: Bączałka. Grudna Dolna. Grudna Górna, Głobikówka. Smarżowa, Gorzejowa.
Siedliska - Bogusz, Kamienica Dolna, Kamienica Górna, Wola Brzostecka, Przeczyca dla sekcji map M34-79-B-a-4. M34-79-B-b-3. M34-79-B-b-4. M34-79- B-d-2, M34-79-B-C-2.Ilość konturów przew idzianych do obserw acji terenow ych i zgrom adzenia danych dla ich przetw arzania (zgodnie z podziałem sekcji map topograficznych) wynosi 142. 3) Przeprow adzenie obserw acji terenów zagrożonych rucham i osuw iskow ym i i terenów, na których występują te ruchy ze zgrom adzeniem w yników dla przetwarzania danych zw iązanych z dostępem do inform acji o środow isku, w system ie rejestru pow iatow ego z uw zględnieniem m.in. num erów ew idencyjnych działek dla terenów zgłoszonych Staroście Pow iatu D ębickiego lub ustalonych w postępow aniach adm inistracyjnych w term inie przed 29.02.2020 r. - w ilości rzędu 40 obszarów.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża usługi geodezyjne, inwentaryzacje
kody CPV 71351000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się