Przetarg 10070641 - „Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na...

   
Analizuj Zamówienie 10070641 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-09
przedmiot ogłoszenia
„Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach ” w ramach programu „MALUCH + 2022
– 2029”

Część 1: CZĘŚĆ 1– Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 na działce nr 1261/3Zakres rzeczowy zadania dla Części 1 określony jest w dokumentacjach projektowych:1) „Termomodernizacja budynku Żłobka wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 na działce 1261/3” oraz „Errata do opisu technicznego projektu zagospodarowania terenu” i decyzji nr 488/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r. (znak pisma AB.6740.425.2023.PW) zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę - w zakresie przebudowy obiektu / pomieszczeń / po byłej świetlicy socjoterapeutycznej na trzy sale przeznaczone na pobyt dzieci , szatnię , wiatrołap , pom porządkowe , łazienki , pom socjalne dla pracowników, węzły sanitarne oraz zmywalnię i pomieszczenie wydawanie posiłków i obejmuje min.: Roboty w zakresie przebudowy obiektu - wykonanie wyburzeń i zamurowani - wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego- wykonanie ścian w konstrukcji gipsowo – kartonowej ,- wykonanie ściany oddzielenia pożarowego REI 120 - wykonanie obudowy przestrzeni otwartej w stropie płytami gipsowo – kartonowymi ognioodpornymi o klasie odporności REI 120,- wykonanie sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym,- wykonanie posadzek , - wykonanie likwidacji miejsc zrzutu węgla,- demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej,- wykonanie instalacji elektrycznej ,- wykonanie instalacji co, - wykonanie instalacji wod – kan., - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,- zakup i montaż mebli i rządzeń,- zagospodarowanie terenu ( w tym min.: wykonanie tarasów, likwidacja miejsc do zrzutu węgla, wykonanie podestu, pochylni dla osób niepełnosprawnych i oraz chodników).2) „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Żłobek Miejski w Głuchołazach ul. Aleja Jana Pawła II 24, 48-340 Głuchołazy” w zakresie oznakowania terenu żłobka oraz pomieszczeń budynku parteru i I piętra obejmuje min.Roboty w zakresie:- zakupu i w montażu oznakowanie terenu Żłobka Miejskiego, zgodnie z opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (min. droga pożarowa, miejsce do ewakuacji, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, Hydrant) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ich montażu,- zakup i montaż oznakowania pomieszczeń kondygnacji parteru i I piętra całego budynku Żłobka Miejskiego zgodnie z opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ich montażu.- wykonanie oraz montaż (na ścianie w obrębie dróg ewakuacyjnych) oprawionych w ramki i zabezpieczonych pleksą w formacie A3 po 3 sztuki opracowanych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego planów ewakuacji dla każdej kondygnacji (tj. parteru i I piętra) budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach.Uwaga:Przedmiot zamówienia CZĘŚĆ 1 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 na działce nr 1261/3 nie obejmuje swoim zakresem:- robót związanych z odrestaurowaniem pokrycia dachowego (DACH – dział 1.1) - pozycje kosztorysowe są wykreślone kolorem czerwonym w przedmiarze robót.- robót związanych z montażem stolarki drzwiowej zewnętrznej (dział 1.2.1 - za wyjątkiem poz. 25 i poz. 27) pozycje kosztorysowe są wykreślone kolorem czerwonym w przedmiarze robót,- innych prac przy elewacji (dział 1.2.2)– pozycje kosztorysowe są wykreślone kolorem czerwonym w przedmiarze robót,- wykonania robót związanych z termomodernizacją (ociepleniem elewacji dział 1.2.3– pozycje kosztorysowe są wykreślone kolorem czerwonym w przedmiarze robót,- wykonania robót związanych z likwidacją miejsc zrzutu węgla (dział 1.3.2) - pozycje kosztorysowe są wykreślone kolorem czerwonym w przedmiarze robót,które dotyczą przedmiaru robót pn.: „Termomodernizacja budynku Żłobka wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 na działce 1261/3 – Termomodernizacja, Elewacja, Remont dachu i zagospodarowanie terenu” – branża Ogólnobudowlanaoraz nie obejmuje swoim zakresem:- wykonania robót dotyczących montażu nawietrzaków okiennych (dział 1.3 poz. 42) - pozycja kosztorysowa jest wykreślona kolorem czerwonym w przedmiarze robót,które dotyczą przedmiaru robót pn.: „Termomodernizacja budynku Żłobka wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 na działce 1261/3 – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – branża BudowlanaWykonawca musi wykonać wszelkie roboty oraz dostawy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę nr 488/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r., specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – załącznik nr 1A do SWZ – Dokumentacja techniczna Część 1.

Część 2: CZĘŚĆ 2- Wykonanie utwardzenia i placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka MiejskiegoZakres rzeczowy zadania określony jest w dokumentacji projektowej :„Wykonanie utwardzenia i placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego” i dokonanym zgłoszeniu budowy lub wykonywania robót budowlanych PB-2 (brak wniesienia sprzeciwu z dnia 30.08.2023 r.) – w zakresie zagospodarowania i utwardzenia dojść oraz wykonania placu zabaw obejmuje min.: Roboty w zakresie:- wykonania robót rozbiórkowych istniejącego placu zabaw,- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,- wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej placu zabaw- dostawy i montażu urządzeń placu zabaw,- dostawę i montaż urządzeń małej architektury oraz ogrodzenia placu zabaw,- wykonanie nasadzeń krzewów i traw niskichUwaga:Przedmiot zamówienia CZĘŚCI 2 - Wykonanie utwardzenia i placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego nie obejmuje swoim zakresem:- wykonania piaskownicy - wykonania nawierzchni bezpiecznej z nawierzchni poliuretanowej Nawierzchnię bezpieczną należy wykonać jako nawierzchnię bezpieczną z piasku gr. 30 cm ułożonego na warstwie geowłókniny.Nawierzchnię wykonać z piasku o wielkości ziaren od 0,2 – 2 mm (bez cząsteczek pyłowych i iłowych, wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg. EN 933-1:2012) i grubości minimum 300 mm (zgodnie z normą PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki). Nawierzchnię należy instalować w wykopie na równo z poziomem gruntu, w uformowanych obrzeżach gumowych.Zdemontowane istniejące urządzenia zabawowe należy przewieźć na plac po byłym targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach i przekazać Zamawiającemu.Wykonawca musi wykonać wszelkie roboty oraz dostawy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej– załącznik nr 1B do SWZ – Dokumentacja techniczna Część 2.

Część 3: CZĘŚĆ 3 - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem w budynku Żłobka Miejskiego w GłuchołazachZakres rzeczowy dla Części 3 określony jest w dokumentacji projektowej :„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem w budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach” i dokonanym zgłoszeniu budowy lub wykonywania robót budowlanych PB-2 (brak wniesienia sprzeciwu z dnia 31.10.2023 r.) w zakresie obejmuje min.:Roboty w zakresie:- wykonania wewnętrznej instalacji gazowej do zasilania 2 szt. kuchenek gazowych gastronomicznych o mocy Q=20 kW z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym oraz 1 sz. taboretu gazowego o mocy Q=7 kW- wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno - wywiewnej bez odzysku ciepła w pomieszczeniu kuchni,- wyprowadzenie pionów ciepła technologicznego z kotłowni do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej umiejscowionej na strychu budynku,- wykonanie instalacji elektrycznejWykonawca musi wykonać wszelkie roboty oraz dostawy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – załącznik nr 1C do SWZ – Dokumentacja techniczna Część 3.

ZP.271.1.34.2023.JSz

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00509265/01 z dnia: 2023-11-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-24 09:00
Po zmianie:
2023-11-29 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-24 09:05
Po zmianie:
2023-11-29 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-22
Po zmianie:
2023-12-28


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00519682/01 z dnia: 2023-11-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-29 09:00
Po zmianie:
2023-12-01 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-29 09:05
Po zmianie:
2023-12-01 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-28
Po zmianie:
2023-12-30


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00524959/01 z dnia: 2023-11-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-01 09:00
Po zmianie:
2023-12-05 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-01 09:05
Po zmianie:
2023-12-05 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-30
Po zmianie:
2024-01-03


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00527461/01 z dnia: 2023-12-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-05 09:00
Po zmianie:
2023-12-06 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-05 09:05
Po zmianie:
2023-12-06 09:05
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Wentylacja i klimatyzacja, Wodno - kanalizacyjna, Wyposażenie wnętrz
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje, instalacje wewnętrzne, meble i akcesoria
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45111300, 45112723, 45223500, 45233250, 45236210, 45262500, 45262600, 45310000, 45331100, 45331200, 45332000, 45332400, 45333000, 45343000, 45400000, 45410000, 45421000, 45421100, 45421141, 45421146, 45430000, 45442100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , instalacje , instalacje wewnętrzne , meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10269633 2024-03-01
godz. 09:00
Pomorskie „Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w meble (...)" Część 1: 1) Część nr 1 zamówienia: „Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospo...
10263032 2024-03-05
godz. 10:00
Podlaskie Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie ul. Strażacka 2, 19-200 Grajewo . 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadanie pn.: „Modernizacja ha...
10274910 2024-03-07
godz. 07:30
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest Remont instalacji wentylacyjnej, węzłów sanitarnych oraz dostosowanie pomieszczeń do prania indywidualnego w budynku nr 27 kompleks 7788 w Świętoszowie. 2....
10274004 2024-03-07
godz. 11:00
Dolnośląskie WYKONANIE KLIMATYZACJI W STRZEGOMSKIM CENTRUM KULTURY 1.Zadanie polega na wykonaniu systemu klimatyzacji 7 pomieszczeń biurowych w Strzegomskim Centrum Kultury przy ul.Paderewskiego 36 w S...
10279240 2024-03-08
godz. 09:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na budynek szkoły Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu z...
10250236 2024-03-11
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, wniesienie i montaż mebli do przechowywania i mebli tapicerowanych (II części zamówienia):Część I – sukcesywne dostawy, wniesienie i ...
10252911 2024-03-11
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa drobnego sprzętu medycznego. PN-47/24/KT Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa drobnego sprzętu medycznego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2.1 ...
10244388 2024-03-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa mebli i wyposażenia do Budynku Nowej Siedziby PSE SA Radom Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz zamontowanie fabrycznie nowych i wolnych od wszelkich wad mebli z podział...
10280776 2024-03-15
godz. 23:59
Mazowieckie Konserwacja i naprawy instalacji hydrantowych i gaśnic w obiektach MSWiA w Warszawie
10266133 2024-03-21
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja odtworzeniowa infrastruktury CPD Marsa w zakresie klimatyzacji