Przetarg 9898661 - Adaptacja dawnego budynku szkoły przy ul. 10 lutego 26 w...

   
Analizuj Zamówienie 9898661 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-08-25
przedmiot ogłoszenia
Adaptacja dawnego budynku szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora z opcją

5.1. Przedmiotem zamówie
nia jest wykonanie, na podstawie wielobranżowej dokumentacji projektowej, robót budowlanych, których celem jest adaptacja dawnego budynku szkoły przy ul. 10 lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.5.2. Zamówienia obejmuje w szczególności:5.2.1. wykonanie Zamówienia Podstawowego w zakresie:1) przebudowę wnętrza zabytkowego budynku dawnej szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz montażem dźwigu osobowego i platformy pionowej dla OzN – zgodnie z dokumentacją projektową i Suplementem do OPZ,2) zagospodarowanie terenu wraz z budową śmietnika, przebudową placu przed wejściem, chodników i schodów terenowych oraz dojazdu, małą architekturą, oświetleniem oraz wycinką i nasadzeniem zieleni – zgodnie z dokumentacją projektową i Suplementem do OPZ,3) przebudowę, rozbiórkę i budowę elementów infrastruktury – zgodnie z dokumentacją projektową i Suplementem do OPZ, 4) Montaż wyposażenia wbudowanego oraz mebli i sprzętów ruchomych – zgodnie z dokumentacją projektową i Suplementem do OPZ,5) dostawę i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych ,6) przebudowę dawnej ul. Szkolnej - zgodnie z dokumentacją projektową;5.2.2. Wykonanie Opcji w zakresie:1) przebudowy i docieplenia skrzydła sportowego budynku dawnej szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi – zgodnie z dokumentacją i Suplementem do OPZ.5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w całej dokumentacji postępowania przede wszystkim w dokumentacji projektowej wraz z Suplementem, stanowiącej Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ.Na dokumentację postępowania składają się również wszelkie ewentualne zmiany SWZ i załączników oraz odpowiedzi na pytania dokonane na etapie postępowania.5.4. Zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji postępowania, w szczególności w załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz w załączniku nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa oraz Suplement.5.6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres zadeklarowany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, który będzie liczony od dnia ostatecznego odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru końcowego inwestycji.5.7. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.5.8. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy fizyczni wykonujący prace ogólnobudowlane, w tym wykonujący w szczególności następujący rodzaj czynności:5.8.1. w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w szczególności: roboty rozbiórkowe, demontażowe, ziemne, drogowe, murarskie, tynkarskie, betoniarskie, zbrojarskie, dekarskie, montażowe, wykończeniowe, 5.8.2. w zakresie robót z branży elektrycznej i teletechnicznej, w szczególności takie jak budowa sieci, sygnalizacji sieci oświetleniowej oraz teletechnicznej,5.8.3. w zakresie robót z branży sanitarnej, w szczególności takie jak budowa i przebudowa sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.Przedmiotowe wymaganie dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców.5.9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.5.10. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej powyższe, w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie trwania umowy do przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających aktualność posiadanego ubezpieczenia OC w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze.

ZP.2500.8.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00377210/01 z dnia: 2023-09-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
16.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm., dalej ustawa) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie uPzp wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
16.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 uPzp, w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zadanie obejmujące swym zakresem przebudowę* lub budowę* (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) budynku objętego ochroną konserwatorską**, o kubaturze nie mniejszej niż 3.000 m³ i wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
* Użyte w niniejszej SWZ definicje należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
** Za budynek objęty ochroną konserwatorską, uznaje się budynek wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego lub wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
Po zmianie:
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
16.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm., dalej ustawa) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie uPzp wyklucza się Wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
16.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 uPzp, w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zadanie obejmujące swym zakresem przebudowę* lub budowę* (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) budynku objętego ochroną konserwatorską**, o kubaturze nie mniejszej niż 3.000 m³ i wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
* Użyte w niniejszej SWZ definicje należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
** Za budynek objęty ochroną konserwatorską, uznaje się budynek wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego lub wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
14.12. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
14.12.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 16.1.2. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
14.12.3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z pkt 16.5., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
14.12.4. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 118 uPzp, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, o których mowa w pkt 16.2.. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
17.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania tj.:
17.1.3. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 16.1.2. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
17.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
17.3. Dokumenty/oświadczenia załączone do oferty oraz złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami uPzp, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
17.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Po zmianie:
14.12. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
14.12.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 16.1.2. o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) podmiot, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
14.12.3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z pkt 16.5., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
14.12.4. Dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 118 uPzp, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, o których mowa w pkt 16.2.. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
17.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania tj.:
17.1.3. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć roboty budowlane na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 16.1.2. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
17.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
17.3. Dokumenty/oświadczenia załączone do oferty oraz złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami uPzp, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
17.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
C.D. ZMIAN UMOWY Z PKT. 7.4 OGŁOSZENIA
b) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie wyk. nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w §13 ust.1,
c) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie wyk., obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powyk., przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór Inwest. i Zamawiającego, w oparciu o następujące założenia:
 ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów wyk., o których mowa w §2 ust.15, a ilości wykonanych robót wg rzeczywistych obmiarów, przy czym rzeczywiste obmiary muszą być zatwierdzone przez Nadzór Inwest.,
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyższego zapisu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) obowiązujących w danym kwartale roku, w którym została zawarta Umowa. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10.10.2002r. o mini. wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów, z zastrzeżeniem, że wysokość tej zmiany nie przekroczy łącznie 5% wynagrodzenia określonego w §13 ust.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie dokonana w drodze waloryzacji o wysokość wskaźnika rocznego Sprzedaży produkcji budowlano-montażowej ogółem określonego przez GUS (https://bdm.stat.gov.pl/) w przypadku, gdy poziom zmiany Wskaźnika przekroczy 5,3 %. Pierwsza waloryzacja nastąpi na wniosek strony po upływie 12 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, zaś każda kolejna waloryzacja nastąpi po upływie kolejnych 12 miesięcy od poprzedniej.
5. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w ust.4 pkt.3)-5), może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację Umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji Umowy; dowody wskazujące różnicę pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów określonych w kosztorysie wyk. (załącznik do HRF), a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wyłącznie w części wynagrodzenia, które pozostało do zapłacenia przez Zamawiającego. Każda ze Stron, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie stosownych przepisów, będących podstawą dokonania zmiany, wystąpi do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia zawierającym uzasadnienie, stosowne dowody. W przypadku nie złożenia takiego wniosku w terminie Strony uznają, że zmiana przepisów nie miała wpływu na koszt wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia przepisy, które zostały opublikowane przed terminem składania ofert, nawet jeśli weszły w życie po podpisaniu nin. Umowy.
C.D. ZNAJDUJE SIĘ W PKT. 5.11 OGŁOSZENIA
Po zmianie:
C.D. ZMIAN UMOWY Z PKT. 7.4 OGŁOSZENIA
b) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie wyk. nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w §13 ust.1,
c) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie wyk., obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powyk., przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór Inwest. i Zamawiającego, w oparciu o następujące założenia:
 ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów wyk., o których mowa w §2 ust.15, a ilości wykonanych robót wg rzeczywistych obmiarów, przy czym rzeczywiste obmiary muszą być zatwierdzone przez Nadzór Inwest.,
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyższego zapisu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) obowiązujących w danym kwartale roku, w którym została zawarta Umowa. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10.10.2002r. o mini. wynagrodzeniu za prace oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów, z zastrzeżeniem, że wysokość tej zmiany nie przekroczy łącznie 5 % wynagrodzenia określonego w §13 ust. 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie dokonana w drodze waloryzacji o wysokość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny z ostatnich 6 miesięcy w przypadku, gdy poziom zmiany Wskaźnika przekroczy 5,3 %. Pierwsza waloryzacja nastąpi na wniosek strony po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, zaś każda kolejna waloryzacja nastąpi po upływie kolejnych 6 miesięcy od poprzedniej.
5. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w ust.4 pkt.3)-5), może nastąpić w przypadku, gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację Umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji Umowy; dowody wskazujące różnicę pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów określonych w kosztorysie wyk. (załącznik do HRF), a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wyłącznie w części wynagrodzenia, które pozostało do zapłacenia przez Zamawiającego. Każda ze Stron, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie stosownych przepisów, będących podstawą dokonania zmiany, wystąpi do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia zawierającym uzasadnienie, stosowne dowody. W przypadku nie złożenia takiego wniosku w terminie Strony uznają, że zmiana przepisów nie miała wpływu na koszt wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia przepisy, które zostały opublikowane przed terminem składania ofert, nawet jeśli weszły w życie po podpisaniu nin. Umowy.
C.D. ZNAJDUJE SIĘ W PKT. 5.11 OGŁOSZENIA


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00395246/01 z dnia: 2023-09-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-20 12:00
Po zmianie:
2023-09-27 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-20 12:30
Po zmianie:
2023-09-27 12:30


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00409890/01 z dnia: 2023-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-27 12:00
Po zmianie:
2023-09-29 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-27 12:30
Po zmianie:
2023-09-29 12:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe, obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45112710, 45210000, 45233226, 45300000, 45400000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty zabytkowe , obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10058598 2023-12-04
godz. 11:30
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA Remont i rewaloryzacja kościoła pw. Św. Marcina w Linówcu 2. Przedmiot zamówienia: 2.1. Prace budowlano-konserwatorskie polegające na remoncie kościoła pw. św. Marcina w Linówcu, w tym m.in....
10102168 2023-12-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY CZOSNÓW Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu. Projektowana świetlica...
10109868 2023-12-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY RĄBINO „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole w miejscowości Rąbino” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przebudowie wraz ze zmi...
10128103 2023-12-11
godz. 13:55
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH W WARSZAWIE Lokal użytkowy do wynajęcia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Najem lokalu użytkowego Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum Wrocławia szczegóły w załączniku 2023 opis lokalu_23. [...].pdf 1 szt.
10077949 2023-12-12
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (segment B). 1. Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 95 (segment B).2. Zama...
10120826 2023-12-15
godz. 11:00
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH WE WROCŁAWIU Przebudowa i remont parteru budynku „A” Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności Przedmiotem zamówienia ...
10121631 2023-12-15
godz. 11:30
STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbu...
10113056 2023-12-18
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE Roboty budowlane - Przebudowa budynku A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.
9996864 2023-12-18
godz. 10:55
URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Modernizacja krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni – etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją krytej pływalni przy ul. Koszaro...
10089434 2024-03-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY WAŁBRZYCH Remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Chrobrego 48B w Wałbrzychu. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji z dociepleniem ścian, docieplenie stropodachu budynku zlokalizo...