Przetarg 7874053 - AC/BZP/317-242/2020 Dostawa zestawu elektronicznie...

   
Analizuj Zamówienie 7874053 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-14
przedmiot ogłoszenia
AC/BZP/317-242/2020 Dostawa zestawu elektronicznie sterowanych prowadnic liniowych oraz skanerów galwanometrycznych dedykowanych
do laserowej obróbki materiałów dla Katedry Teorii Pola, Układów E... Numer referencyjny: AC/BZP/242-217/2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznie sterowanych osi translacyjnych oraz skanerów galwanometrycznych dedykowanych do laserowej obróbki materiałów wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami – dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych Wydziału Elektronicznego Politechniki Wrocławskiej.Zakup dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014–2020 – projekt: „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, nr projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18.Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania sprzętu i oprogramowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Adres: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 11–17, bud. C-3, pok. 05.Obowiązuje gwarancja min. 12 miesięcy. Wydłużenie gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.Kod (CPV): 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna: Załącznik nr 3 do SIWZ.Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.3. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 38000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się