Zlecenie 7285199 - 96, 20-824 Lublin. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do...

   
Analizuj Zamówienie 7285199 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-16
przedmiot zlecenia
96, 20-824 Lublin.
2.2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów przy pomocy własnego taboru specjalistycznego

2.3 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług własnych pojemników o następującej pojemności:
Min. 1100 l-8 szt.-odpady zmieszane
Min. 120 l-2 szt. papier i tektura
Min. 120 l-3 szt. tworzywa sztuczne
Min. 120 l -2 szt. szkło
Pojemniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do miejsca ich lokalizacji wskazanego przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.
Pojemniki powinny być sprawne technicznie, w razie uszkodzenia lub ich zużycia wskutek normalnej eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy lub wymiany.
2.4 Odbiór i wywóz odpadów dokonywany będzie w godzinach 7.30-14:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z następującą częstotliwością:
Odpady zmieszane-2 razy w miesiącu (UWAGA: w okresie 01.04-30.10 wywóz 3 pojemników-1 raz w tygodniu)
Papier i tektura-1 raz w tygodniu
Tworzywa sztuczne i metale-1 raz w tygodniu
Szkło-1 raz w miesiącu
2.5 W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości i harmonogramów świadczenia usług wskazanych w pkt. 2.4, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2.6 Wykonanie usługi dodatkowego odbioru i wywozu odpadów ( poza harmonogramem) nastąpi w ciągu 24 godzin po złożeniu zapotrzebowania przez pracownika Zamawiającego telefonicznie.
2.7 Przewidywana ilość pojemników do wywozu w okresie objętym zamówieniem wynosi odpowiednio:
Min. 1100 l-odpady zmieszane -ok. 300 szt.
Min. 120 l- papier i tektura- ok. 110 szt.
Min. 120 l-tworzywa sztuczne- ok. 110 szt.
Min. 120 l -Szkło-ok. 30 szt.
2.8 Należność za wywóz odpadów będzie liczona od faktycznie opróżnionych pojemników
2.9 Zamawiający wskaże miejsca i warunki dojazdu, odbioru odpadów
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się