Przetarg 8423210 - 5.1 Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ulicy Rysiej w...

   
Analizuj Zamówienie 8423210 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-28
przedmiot ogłoszenia
5.1 Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ulicy Rysiej w Hajnówce w zakresie wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
CPV 45233252-0 Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w załącznikach do SWZ opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie lub równoważne, co oznacza, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do SWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233252
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8454620 2021-10-27
godz. 10:00
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZE Modernizacja dróg wewnętrznych w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – etap I Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja dróg wewnętrznych w Świętokrzyskim Centrum Reha...
8444564 2021-10-28
godz. 09:00
URZĄD GMINY KURYŁÓWKA 1. Określenie przedmiotu zamówienia.1.1. Przedmiotem postępowania jest Budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z przebudową architektury towarzyszącej nad Zalewem w Ożannie1.2. Zakres obejmuje zak...
8454937 2021-10-28
godz. 09:00
25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU „Remont ciągów komunikacyjnych przy budynku nr 7 na terenie JW. w Białymstoku”. Przedmiotem zamówienia jest remont ciągów komunikacyjnych na terenie Jednostki Wojskowej w Białymstoku przy u...
8457257 2021-10-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUK 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Franciszka Górczaka w Buku. Zakres prac obejmuje budowę jezdni ulic, chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych o nawierzchni rozbieralnej z beton...
8460778 2021-10-29
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odnowa nawierzchni DW 593 na odc. Zawidy - Mnichowo od km 75+230 do km 76+610. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązuj...
8461733 2021-10-29
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO PŁOŃSK Budowa drogi leśnej w leśnictwie Kiełki w oddziałach: 51/52, 43/44 Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi leśnej w m. Kiełki od km 0 + 000,00 do km 1 + 760,00 .W zakresie opr...
8447916 2021-10-29
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa drog...
8458781 2021-10-29
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEDWABNE Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem BIOŚ.271.7.2021
8461073 2021-10-29
godz. 11:00
URZĄD MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ Remont chodnika na ul. Sienkiewicza 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na remoncie chodnika oraz związane z powyższym: a) rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika;b...
8461731 2021-10-29
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIŁAWA GÓRNA Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej Etap 1. Budowa chodnika Etap 2. Utwardzenie pobocza 1. Zamówienie obejmuje Wykonanie robót budowlanych związany...