Przetarg 8963390 - 5.1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia...

   
Analizuj Zamówienie 8963390 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-08
przedmiot ogłoszenia
5.1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1067F Stara Kopernia et
ap I”5.2. Szczegółowy zakres robót określa w szczególności: PROJEKT BUDOWALNO - WYKONAWCZA, PRZEDMIAR; SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.5.3. Zamawiający jest w posiadaniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zatwierdzenie organizacji ruchu leży w gestii Zamawiającego.5.4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w szczególności w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze (przedmiar należy traktować, jako element pomocniczy).5.5. Projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar oraz projekt czasowej organizacji ruchu znajdujące się na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 5.6. Wersja papierowa w/w dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Dworcowa 39 w Żaganiu w godzinach od 7.30 – 15.00 pok. 55.7. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SWZ.5.8. Równoważność materiałów i urządzeń 5.8.1. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.5.8.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne lub lepsze jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 5.8.3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 5.8.4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 5.8.5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 5.8.6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane materiały/roboty są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego. 5.9. W razie konieczności wykonywania, przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy, przy pomocy pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca:5.9.1. zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019.1124 ze zmianami);5.9.2. począwszy od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zamówienia jest zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w oparciu o art. 36a tejże ustawy;

ZP.272.10.2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45233220, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8980236 2022-07-19
godz. 10:00
GMINA MIASTO SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardowskiego Numer referencyjny: SIM/ZP/P/25/2022 Przedmiot zamów...
9017716 2022-07-19
godz. 11:00
URZĄD GMINY CELESTYNÓW Przebudowa i budowa dróg gminnych – etap II Część I: Przebudowa drogi gminnej ul. Lazurowa w miejscowości Część II: Przebudowa drogi gminnej 270147W ul. Witosa Część 1: 1. Prze...
9018384 2022-07-19
godz. 12:00
NADLEŚNICTWO IŁAWA Przebudowa drogi leśnej „Piaskowa” postępowanie II Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej „Piaskowa” działki nr 3072, 3071, 3058, 3057, 3059, 3060, 3061, 3050, 306...
9014986 2022-07-20
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Budowa nawierzchni jezdni i chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Dobrej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Łamanej do ul. Długiej) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: ...
8983640 2022-07-20
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Remont nawierzchni dróg krajowych z podziałem na 3 części: część 1 - droga ekspresowa nr S52b, część 2 – droga ekspresowa nr S1g i autostrada A4, część 3 – droga ekspresowa ...
9020497 2022-07-20
godz. 12:00
URZĄD GMINY LICHNOWY Przebudowa budynku remizy OSP w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy Część 1: Przebudowa budynku remizy strażackiej w Lisewie Malborskim obejmuje swym zakresem:a) rozbudowę i nadbudow...
9020347 2022-07-20
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁA PODLASKA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej – etap I – od ul. Żurawiej na zachód wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania „Wykorzystanie walorów przyro...
8928628 2022-07-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zjazd przez rów na działkę w Żelechowie Zlecę wykonanie zjazdu przez rów na działkę w Żelechowie proszę o kontak
8957948 2022-08-03
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** zlecę ułożenie kostki, krawężnik,ów Zlecę ułożenie kostki (podjazd, chodnik) przy domu jednorodzinnym. podbudowa wykonana , do ułożenia ok 120m2 kostki i ok 60mb krawężnika . ...
8987474 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie kostki brukowej Zlecę ułożenie 100 m2 kostki brukowej kostka na miejscu plac przygotowany możliwy od zaraz