Zlecenie 7484627 - 4/POWER_DE/2020, Organizacja i realizacja kompleksowych...

   
Zamówienie 7484627 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-16
przedmiot zlecenia
4/POWER_DE/2020, Organizacja i realizacja kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifi
kacje, ubezpieczeniem NNW dla 7 Uczestników projektu pt. „Bądź aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja i realizacja kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 7 Uczestników projektu pt. „Bądź aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.1 Szkolenie Kurs komputerowy
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 2 osoby,
b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin,
c) minimalny zakres tematyczny: komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.4 (poniżej) III punktu.

1.2 Szkolenie Techniki sprzedaży
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 1 osoba,
b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin,
c) minimalny zakres tematyczny: nawiązywanie kontaktów handlowych, pozyskiwanie klientów, poznanie potrzeb klientów, zdobywanie zaufania klientów, język korzyści,
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.4 (poniżej) III punktu.

1.3 Szkolenie Pracownik biurowy
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 4 osoby,
b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin,
c) minimalny zakres tematyczny: Wiedza o gospodarce, organizacja i funkcjonowanie biura, komputer w pracy biurowej, technika biurowa, rzeczowy wykaz akt
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.4 (poniżej) III punktu.

1.4 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem),
w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy Cel zamówienia Zamówienie udziela się w celu wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe z zakresu wskazanego w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia, co przyczyni się do realizacji projektu pt. „Bądź aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia Organizacja i realizacja kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 7 Uczestników projektu pt. „Bądź aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.1 Szkolenie Kurs komputerowy
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 2 osoby,
b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin,
c) minimalny zakres tematyczny: komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.4 (poniżej) III punktu.

1.2 Szkolenie Techniki sprzedaży
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 1 osoba,
b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin,
c) minimalny zakres tematyczny: nawiązywanie kontaktów handlowych, pozyskiwanie klientów, poznanie potrzeb klientów, zdobywanie zaufania klientów, język korzyści,
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.4 (poniżej) III punktu.

1.3 Szkolenie Pracownik biurowy
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 4 osoby,
b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin,
c) minimalny zakres tematyczny: Wiedza o gospodarce, organizacja i funkcjonowanie biura, komputer w pracy biurowej, technika biurowa, rzeczowy wykaz akt
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.4 (poniżej) III punktu.

1.4 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem),
w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się