Przetarg 9953819 - 4.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji...

   
Analizuj Zamówienie 9953819 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
4.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: „Remont drogi gminnej nr 109780L ulicy Jabło
nkowej w Krasnymstawie” polegające na remoncie drogi gminnej na długości ok. 600 m.4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:a) wykonanie robót przygotowawczych, w tym: prac pomiarowych – odtworzenie trasy i punktów, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z poboczy, roboty ziemne, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm, frezowanie, remont studni burzowej;b) podbudowy z tłucznia kamiennego;c) ułożenie krawężników betonowych;d) skropienie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem;e) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową f) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grosowych warstwa ścieralnag) humusowanie poboczy h) wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 7 cm i) regulacja nawierzchni z kostki brukowejj) wykonanie oznakowania poziomegok) wykonanie oznakowania pionowego;l) kompleksową obsługę geodezyjną w tym: wykonanie powykonawczej inwentaryzacji powykonawczej zweryfikowanej pozytywnie przez odpowiedni organ służby geodezyjnej.4.3. Szczegółowy zakres robót określa dołączona dokumentacja projektowa – stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ, w skład której wchodzą:1) Dokumentacja – Materiały do zgłoszenia robót dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 109780 L ul. Jabłonkowej w miejscowości Krasnystaw, gm. Krasnystaw”. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa;3) Zaświadczenie Starosty Krasnostawskiego Nr AB.6743.384.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. o braku sprzeciwu do robót objętych zgłoszeniem zgodnie z za-łączoną dokumentacją;4) Przedmiary robót.5) UWAGA!a) Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar ro-bót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wy-nagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej oraz STWIORB.b) Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia i za-poznał się z terenem budowy oraz jego otoczeniem.c) Przedmiot umowy należy wykonać przy zapewnieniu dojazdów do poszczególnych posesji sąsiadujących z terenem budowy oraz ze szczególną dbałością o istniejące drogi w rejonie robót.d) Trasę przejazdu pojazdów w celu przewozu materiałów należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg przed rozpoczęciem robót. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót zobowiązany jest do zamieszczenia tablicy informacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.e) W miejscu przybliżenia projektowanej inwestycji do sieci infrastruktury technicznej roboty należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością po uprzednim zawiadomieniu jednostki zarządzającej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.f) Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2010 z 193, poz. 1287, z późn. zm.). O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić Starostę Krasnostawskiego.4.5. Rozwiązania równoważne.W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.4.6. Gwarancja.Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 11 Projektu umowy. 4.7. Harmonogram rzeczowo-finansowy.Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy , jest zobowiązany do przedstawiania harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z wzorem załącznika do umowy, obejmującego terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów oraz wartości robót przewidzianych w każdym etapie, o którym mowa w § 2 ust. 5 Projektu umowy.4.8. Ubezpieczenie.Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia robót (OC) zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 10 Projektu umowy.4.9. ZaliczkaZamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 4.10. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE ). Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi (......)

WOiAZ.271.1.7.2023.MG
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111000, 45233000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10667963 2024-07-31
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanit...
10680165 2024-08-02
godz. 08:00
Mazowieckie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w gminie Gąbin – odcinek 1 i odcinek 2 – nr postępowania 148/24 1. Przedmiotem zamówienia jest p...
10683421 2024-08-02
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych”, które obejmuje:1) Przebudowę...
10681532 2024-08-05
godz. 10:00
Lubelskie „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap IV” 4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg w Gminie Borki-etap IV” 4.1.1 Krótki opis przedmiotu zamówieniaa) Przebudowa drogi...
10674992 2024-08-06
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziszów etap 2 Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowościach Zdziłowice Drugie droga nr113542L, Zdziłowice Trzecie droga nr 113545L, Wó...
10672837 2024-08-07
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego.2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentac...
10673415 2024-08-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa infrastruktury na terenach inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Głogów” realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie rea...
10286598 2024-08-12
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiot zamówienia jest robota budowlana pn. przebudowa ul. Prostej w Kwidzynie. Dla inwestycji została wydana Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja dofi...
10679764 2024-09-03
godz. 10:00
Lubelskie Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury użytecznośc...
10662804 2024-09-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa (rozbudowa) drogi wraz z chodnikami oraz odwodnieniem, oświetleniem ul. Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie Zakres robót obejmuje:1. Roboty geodezyjne2. Roboty rozbiórkow...