Przetarg 8633979 - 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące...

   
Analizuj Zamówienie 8633979 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-31
przedmiot ogłoszenia
4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn. „Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zakup usług r
emontowych – wymiana nawierzchni”. Zamówienie swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu nawierzchni ze sztucznej trawy na płycie boiska wraz z wykonaniem linii do gry - linie w kolorze białym na boisku ,,Orlik” w Milejowie, działka nr 461/2.4..1 Zakres przedmiotu zamówienia: Rozbiórkę istniejącej zasypki z granulatu SBR oraz piasku kwarcowego nawierzchni sportowej boiska, Demontaż podkładów oraz nawierzchni ze sztucznej trawy, Transport i utylizacja zniszczonej sztucznej trawy, Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej wraz z wklejeniem linii boiska do piłki nożnej o wymiarach 56,0x26,60m oraz zasypką piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu.Parametry materiałowe: Wysokość włókna min. 60 max 62 mm, Ilość pęczków min. 9 500/m2, Ilość włókien min. 114 000/m2, Grubość każdego włókna min. 418 mikronów, Dtex min. 15.000, Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 80N/100mm, Wyrywanie pęczka po starzeniu min. 75N, Przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h, Typ trawy: monofil prosty, Rodzaj trawy: polietylen, Trawa tuftowana, Podkład: lateksowy, Typ trawy: monofil prosty o jednym kształcie włóka diamentu z min 4 żeberkami (rdzeniami) lub X lub S, Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.4.2. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje:− opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,− wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;− opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).− zgłoszenie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy we właściwej instytucji 4.3 Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót objętych przedmiotem umowy. Wszystkie koszty (w tym administracyjne) wynikające z procedur odbiorowych obciążają Wykonawcę.

IPR.271.41.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00018967/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 11:00
Po zmianie:
2022-01-31 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 11:30
Po zmianie:
2022-01-31 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-15
Po zmianie:
2022-03-01
branża Drogownictwo
podbranża boiska
kody CPV 45000000, 45212221, 45233142
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: boiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8866605 2022-05-17
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBLINIEC Wykonanie robót związanych z budową centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową centrum rekreacyjnego w r...
8877981 2022-05-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY OSTRÓW Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej 60 m w miejscowości Wola Ociecka- Gmina Ostrów Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowie kompleksu boisk sportowych w...
8899223 2022-05-27
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE Przebudowa istniejącego boiska wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 1083 w parku Jordana w Myślenicach Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego boiska, zlokalizowan...
8900026 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KRAPKOWICE Przebudowa stadionu w Otmęcie - etap I 1. Przedmiotem zamówienia: jest „Przebudowa stadionu w Otmęcie- etap I” Obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędny...
8910228 2022-06-01
godz. 10:10
31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY REMONT BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Część 1: Remont budynków nr 37, 39, 40, 69, wraz z przyłączem energetycznym zlokalizowanym w kompleksie wojskowym w Łodzi, ul. Pryncypalna 94 Częś...
8909002 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY „Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12b w Warszawie” (znak sprawy UD-IX-ZP-8-2022) Przedmiotem zamówienia jest prze...
8877855 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SŁUPCA Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim”. Na planowane zamierzenie inwestycyjne Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu...
8916226 2022-06-03
godz. 09:00
URZĄD DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj – numer postępowania: 24/ZP...
8915073 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY PAWŁOWICE Budowa placu zabaw na działce ew. nr 1695/180 przy Publicznym Przedszkolu w Pielgrzymowicach przy ul. Karola Miarki 8” 1.2. Zakres prac obejmuje:a) zabudowa urządzeń placu zabaw wraz z wyko...
8920068 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD GMINY ŻAGAŃ Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w ramach zadania:„ Stworzenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Stary Żagań, gm. Żagań” Celem inwestycji jest budowa boiska w...