Zlecenie 7965252 - 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest...

   
Zamówienie 7965252 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-12
przedmiot zlecenia
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przeprowadzenie warsztatu Lotniczego on-line dla uczestników projektu - uczniów
szkół ponadpodstawowych woj. podkarpackiego w wieku 15-20 lat w ramach projektu: „Uczelnia otwarta dla nastolatków” 4.2. Szczegółowy opis warsztatów: Temat: Ilość osób do przeszkolenia Ilość godzin Zagadnienia, które powinny być zawarte m.in. w szkoleniach: Wprowadzenie do rynku przewozów lotniczych 20-25 osób w grupie (x 8 grup) 2 h na 1 grupę Łącznie 16 h Organizacja międzynarodowego transportu lotniczego, rozpoznawanie najważniejszych graczy na rynku przewozów lotniczych – nauka klasyfikacji i ich role. Zarządzanie portami lotniczymi 20-25 osób w grupie (x 8 grup) 2h na 1 grupę Łącznie 16 h Zarządzanie elementami organizacyjnymi i finansowymi portów lotniczych. Klasyfikowanie i rozpoznawania kluczowych elementów infrastrukturalnych portów lotniczych. Przewidywanie wpływu rozmaitych aspektów na przepustowość lotniska. Określanie i analiza strefy nacisku lotniska 20-25 osób w grupie (x 8 grup) 3h na 1 grupę Łącznie 24 h Określanie oraz analizowania strefy nacisku lotniska, tj. obszaru w jakim lotnisko oddziałuje na potencjalnych pasażerów. Ustalanie priorytetów zadań oraz procesu planowania. Praca menedżera linii lotniczych aspekty organizacji i finansowania 20-25 osób w grupie (x 8 grup) 2h na 1 grupę Łącznie 16 h Zapoznanie z codzienną pracą menedżera linii lotniczej. Określanie ryzyka danych decyzji oraz umiejętności podejmowania decyzji finansowych i organizacyjnych w liniach lotniczych w oparciu o dostępne dane dot. popytu na rynku oraz dostępności floty i załogi samolotów. Koszty i przychody linii lotniczych 20-25 osób w grupie (x 8 grup) 2h na 1 grupę Łącznie 16 h Indywidualne studium przypadku z głównymi strumieniami przychodów oraz kosztów linii lotniczej. Przeprowadzanie analizy kosztowej i określania ceny biletów z różną marżą. Praca w warunkach ograniczonego czasu oraz umiejętności kalkulowania ceny jednostkowej w oparciu o liczbę miejsc, współczynnik obłożenia miejsc w samolocie oraz główne koszty stałe i zmienne. Zarządzanie sieciami linii lotniczych 20-25 osób w grupie (x 8 grup) 3h na 1 grupę Łącznie 24 h Zarządzanie elementami organizacyjnymi i finansowymi portów lotniczych. Klasyfikowanie i rozpoznawanie kluczowych elementów infrastrukturalnych oraz przewidywanie wpływu rozmaitych aspektów na przepustowość lotniska. Przeglądy i utrzymanie floty lotniczej 20-25 osób w grupie (x 8 grup) 2h na 1 grupę Łącznie 16 h Planowanie MRO linii lotniczej. Przeglądy samolotów oraz utrzymania floty lotniczej. Planowanie przeglądów oraz optymalizacji tego planu. Aktywności jakie odbywają się podczas każdego typu przeglądu. Bezpieczeństwo i Ochrona w Portach Lotniczych 20-25 osób w grupie (x 8 grup) 2h na 1 grupę Łącznie 16 h Planowania bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie. Wprowadzenie do ustawodawstwa międzynarodowego i krajowego. Zagrożenia ze strony terroryzmu na lotnictwo cywilne. Łączna liczba warsztatów do wykonania (w godzinach): 144 godziny (8 grup x 18 godz/grupa Uwaga: 1. Przez 1 godzinę warsztatów rozumie się 45 min zegarowych, 4.3 Wymagania: 4.3.1 Usługa będzie obejmowała: a. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym zgodnie z programem szkolenia. b. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (tj. list obecności, dzienników zajęć, pre/post testów, rejestru certyfikatów/zaświadczeń ukończenia szkolenia). c. Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji szkolenia (listy obecności, dzienników zajęć, pre/post testów rejestr wydanych certyfikatów/zaświadczeń ukończenia szkolenia). 4.3.2 Wykonawca przeprowadzi zajęcia w całości formie online (na odległość) z wykorzystaniem infrastruktury technicznej Zamawiającego (poprzez platformę zdalnej komunikacji Cisco Webex) pozwalającej na przesyłanie obrazu i dźwięku oraz zdalny udział osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach. 4.3.3 Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do infrastruktury technicznej o której mowa w pkt. 4.3.2. w celu przeprowadzenia zajęć. 4.3.4 Zamawiający ma prawo utrwalania zapisu wizualnego i dźwiękowego zajęć z wykorzystaniem wizerunku i głosu osoby prowadzącej zajęcia oraz przekazywania w czasie rzeczywistym obrazu i dźwięku z wykorzystaniem wizerunku i głosu osoby prowadzącej zajęcia. 4.3.5 Za wykorzystywanie wizerunku i głosu osoby prowadzącej zajęcia w sposób określony w pkt. 4.3.4 osobie tej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 4.3.6 Zamawiający zobowiązuje się wykorzystywać nagrania i przekaz, o którym mowa w pkt. 4.3.4 jedynie w celu prowadzenia zajęć będących przedmiotem umowy. 4.3.7 Prowadzenie zajęć w formie wskazanej w pkt. 4.3.2 nie zwalnia wykonawcy z obowiązku opracowania materiałów edukacyjnych i dokumentacji zajęć zgodnie z treścią umowy. 4.3.8 Koszt dojazdu i ewentualnego zakwaterowania/noclegu wykładowcy pokrywa Wykonawca. 4.3.9 Materiały dydaktyczne (np. prezentacje) przygotowuje Wykonawca. 4.3.10 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia materiałów szkoleniowych (koszt opracowania oraz dostarczenia każdemu z uczestników kursów zostanie wliczony do ceny oferty) 4.3.11 Minimalne wymogi dla materiałów szkoleniowych: formę i objętość określa trener, materiały powinny być dostarczone Zamawiającemu na pierwszych zajęciach (za potwierdzeniem odbioru); powieleniem materiałów dla grupy szkoleniowej zajmuje się Wykonawca. 4.3.12 Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić pre oraz post testy wraz z opracowaniem uzyskanych wyników i krótkim raportem, a także przygotować zaświadczenia o udziale w szkoleniach wraz ze zbiorczym rejestrem zaświadczeń; 4.3.13 Wymagana liczba trenerów: 1 trener 4.3.14 Miejsce realizacji zajęć: siedziba Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Kampus WSIiZ - Kielnarowa 386A, 36-020 Kielnarowa – z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.3.2-4.3.8
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się