Przetarg 9937441 - 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:...

   
Analizuj Zamówienie 9937441 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poszerzenie bazy sportowo- rekreacyjnej w Jankowie ” obejmująca swym zakre
sem zagospodarowanie terenu wokół wiaty biesiadnej wolnostojącej na działce nr 87/34 obręb Jankowo, gm. Pakość. Zakres zamówienia obejmuje:- wykonanie nowych nawierzchni chodników, dojazdów i ścieżek utwardzonych do istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,- wykonanie utwardzenia nawierzchni istniejącego parkingu wzdłuż drogi gminnej,- wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi i sprawnościowymi,- montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych,- wykonanie i montaż ogrodzenia zewnętrznego wraz z furtkami i bramami,- wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych,- montaż masztu flagowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki (zamieszczone na platformie): dokumentacja projektowa oraz wzór umowy.Przedmiary robót załączone do SWZ stanowią jedynie element pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia- mają charakter informacyjny. Zawarte w przedmiarach pozycje mają być pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną oraz innymi dokumentami zamówienia zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

ZP.271.1.9.2023.MG

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00413195/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-28 10:00
Po zmianie:
2023-10-03 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-28 10:30
Po zmianie:
2023-10-03 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-27
Po zmianie:
2023-11-01
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 43325000, 45000000, 45111200, 45112720, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10121558 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY SOLINA Z/S W POLAŃCZYKU Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Solina W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej publicznej nr 118421R o długości 702,88m w m-ci Bóbrka. Zakres robót przewidzia...
9984549 2023-12-15
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi wraz ze wszystkimi elementami na autostradzie A1 na odcinku od km 244+300 do km 293+000 Nume...
10128250 2023-12-15
godz. 23:59
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów wykonanych na terenie województwa lubuskiego od km 0+633 do km 50+000, w związku z realizacją autostrady A18 na odcinku węzeł Olszyna -węzeł Gol...
9936946 2023-12-18
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk– nr postępowania 233/23 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 74...
10124052 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec Przedmiote...
10082191 2023-12-20
godz. 09:00
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Roboty budowlane związane z Budową obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690. Opis: Roboty budowlane związane z Budową obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690. ...
10121528 2023-12-22
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W USTRZYKACH DOLNYCH Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych IZP.272.19.2023 Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dl...
10118958 2023-12-27
godz. 11:00
HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT ŻOŁĘDNICA SP. Z O.O. Utwardzenie placu w Zakrzewie 53 zlokalizowanym w gm. Miejska Górka 63-910.
10089185 2023-12-28
godz. 11:30
ZARZĄD ZIELENI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Usługi naprawcze i konserwacyjne - Wykonywanie prac polegających na bieżącym utrzymaniu, naprawach i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będą...
10106649 2023-12-29
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Zadanie będzie realizowane w systemie Buduj. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - budowę obwodnicy drogi krajowej nr 78, - budowę jezdni dojazdowych w pasie drogowym drog...