Przetarg 9000324 - 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów...

   
Analizuj Zamówienie 9000324 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-24
przedmiot ogłoszenia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów dostawczych typu Doka na potrzeby Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. 2.Pr
zedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych typu Doka rocznik 2022, z podwójną kabiną (7 osobową), z otwartą przestrzenią ładunkową, o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Samochody będą wykorzystywane do letniego i zimowego utrzymania dróg m.in.: –do utrzymania zimowego jezdni dróg (Zamawiający przewiduje montaż posypywarki (piasku i soli) dedykowanej do zabudowy na samochodach dostawczych 3.5t, mocowanej na skrzyni ładunkowej oraz pługu odśnieżnego wraz z płytą czołową), – oraz w zakresie transportu piasku, drewna, elementów małej architektury itp. 3. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania samochodów znakiem graficznym - „LOGO” Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1 do SWZ) oraz zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1/B do SWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu Oferty co najmniej jednego punktu serwisowego/autoryzowanej stacji obsługi pojazdów realizującego obsługę gwarancyjną, zlokalizowanego w odległości do 20 km (w linii prostej) od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24. Zamawiający będzie weryfikował podane odległości wg. dostępnej aplikacji pod adresem: https://www.google.pl/maps.5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie samochody jednorazowo do Bazy Technicznej znajdującej się w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej 36A. 6. Opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: a) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik A do SWZ, b) Specyfika oferowanego samochodu dostawczego typu DOKA – Załącznik 1A do SWZ c) Znak graficzny LOGO” Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1B od SWZ, d) Wzór umowy - załącznik nr 6.

EZP.271.35.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00237784/01 z dnia: 2022-07-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00010707/06/P
Po zmianie:
2022/BZP 00010707/07/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
2.1 wykazania wykonanych zamówień powtarzających się lub ciągłych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
co najmniej dwóch dostaw, z których każda obejmowała dostawę nowych samochodów dostawczych typu Doka, o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej niż 150 000,00 zł brutto,
Przez „jedną dostawę” należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego Wykonawcę.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – nie dopuszcza łącznego spełniania warunku.
Po zmianie:
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
2.1 wykazania wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
dwóch dostaw, z których każda obejmowała dostawę nowych samochodów dostawczych, o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej niż 150 000,00 zł brutto.

Przez „jedną dostawę” należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego Wykonawcę.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – nie dopuszcza łącznego spełniania warunku.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
Po zmianie:
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-06 10:00
Po zmianie:
2022-07-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-06 11:00
Po zmianie:
2022-07-08 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-04
Po zmianie:
2022-08-06
branża Motoryzacja
podbranża samochody dostawcze
kody CPV 34136000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody dostawcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9092594 2022-08-16
godz. 09:05
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t • typ zabudowy nadwozia:Van, Furgon,• rok produkcji: od 2021,• stan techniczny...
9082727 2022-08-16
godz. 11:00
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA Dostawa 1 szt. nowego, wyprodukowanego w 2022 lub 2023 r. samochodu dostawczego marki VW Transporter 6.1 Kombi finansowana w formie 5-letniego albo 3-letniego leasingu operacyjnego przez Lea...
9053430 2022-08-19
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE Dostawa fabrycznie nowego NIEoznakowanego pojazdu specjalnego typu furgon (MCM – Mobilne Centrum Monitoringu – 2 szt.) dla KWP w Szczecinie Numer referencyjny: ZZ-2380-78/22 1. Przedmiot...
9088549 2022-08-19
godz. 09:30
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Zakup 4 szt. pojazdu typu PICK UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego
9105124 2022-08-23
godz. 10:00
OKRĘGOWY URZĄD MIAR W GDAŃSKU Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon w 2022 r., kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowego do użytku, spełniając...
9086938 2022-08-26
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SP. Z O.O. ZP/19/2022 Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów z napędem elektrycznym Część 1: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów osob...
9074880 2022-08-29
godz. 23:59
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ENE-FZ-PN-573-2022-Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 T DMC
9074882 2022-08-30
godz. 23:59
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ENE-FZ-PN-577-2022- Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3.5 t DMC z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową
9099787 2022-08-31
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE Dostawa samochodu specjalnego pomocy drogowej do przewozu pojazdów o DMC do 3,5 t Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie jednego samochodu specja...
9108416 2022-08-31
godz. 12:00
URZĄD GMINY PIEKOSZÓW Budowa i wyposażenie PSZOK na terenie gminy Piekoszów wraz z zakupem urządzeń komunalnych–Zakup i dostawa samochodu dostawczego z podwójną kabiną-Samochód dostawczy typu BUS Przed...