Zlecenie 8885522 - 1.1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury...

   
Zamówienie 8885522 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-06
przedmiot zlecenia
1.1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej w ramach projektu p.n.: „E-usługi dla Gminy
Izabelin”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Modernizację sieci: a) przebudowa infrastruktury i połączenie sieci Urzędu Gminy i Centrum Kultury Izabelin; b) przebudowa infrastruktury w przedszkolach (dwa budynki), położenie nowej sieci i montaż punktów Wifi (AP). 2) Modernizację serwerowni: a) zakup i instalacja systemu ewidencji wejść do serwerowni w budynku Urzędu Gminy. 1.2. Opisane w załączniku 1 do Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia, wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostaw do wykonania. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań. 1.2.1. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w Zapytaniu ofertowym, b) posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty itp. 1.2.2. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji zapytania. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.), jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 1.2.3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. 1.3. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy (lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą ) od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Telekomunikacja, Telefony
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, montaż sieci komputerowej, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
kody CPV 32410000, 32420000, 32520000, 72700000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , montaż sieci komputerowej , osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9005797 2022-07-11
godz. 10:00
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Dzierżawa i serwis kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do tego rodzaju urządzeń Część 1: Część nr 1 - Dzierżawa oraz s...
9019564 2022-07-11
godz. 12:00
URZĄD GMINY BARANOWO Zakup i dostawa urządzenia (1 szt.) klasy UTM (wielofunkcyjna zapora sieciowa) wraz ze wsparciem technicznym, licencją, aktualizacjami, wdrożeniem i szkoleniem.
9010933 2022-07-12
godz. 10:30
URZĄD GMINY NIEDŹWIADA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina Część 1: Zakup oraz dostawa serwera ze środowiskiem vmware esx oraz urządzenia siecio...
9019023 2022-07-12
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY zakup sprzętu dla Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Moja Przyszłość 3” PRZEDMIOT PO...
9014147 2022-07-15
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE Zakup urządzeń firewall do punktów styku
9013955 2022-07-18
godz. 09:00
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE Wymiana oprzewodowania i elementów SSP [...]. Wykonanie sieci LAN [...]. Modernizacja wybranych elementów systemu wykrywania włamania i napadu [...] Część 1: Część 1: Wymiana oprze...
8999157 2022-07-27
godz. 11:15
URZĄD MIASTA I GMINY TRZEBNICA Cyfrowa Gmina Trzebnica. Zadanie I - Wdrożenie e-usług w Gminie Trzebnica, Zadanie II - Dostawa urządzenia klasy UTM wraz z szkoleniami i wsparciem Numer referencyjny: ZP.271.9.2022 Przed...
9014884 2022-07-29
godz. 10:00
SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej Numer referencyjny: ZP-765-1/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apela...
9005585 2022-08-01
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU „System sieciowy” – Bezprzewodowy system dostępu do zasobów i Internetu Numer referencyjny: DZP-271-14-U/22/MSIM Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Systemu sieciowego” - Bezp...
9014828 2022-08-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SUSZ Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ...